У ЗАЈЕЧАРСКОМ АРХИВУ ПРЕДСТАВЉЕНО „АРХИВСКО НАСЛЕЂЕ“ БР.15

Зајечар, 04. 11. 2021. године – У галерији Историјског архива „Тимочка крајина“ у Зајечару представљено  је „Архивско наслеђе“ број 15, часопис за архивистику и историографију Зајечарског архива.

У уводној речи, Велибор Тодоров, директор Архива и уредник „Архивског наслеђа“ поздравио је присутне и одржао пригодан говор о прошлости, садашњости и будућности овог архивског часописа. 

Садржај "Архивског наслеђа“ представили су Агим Јанузи, архивски саветник и технички уредник овог часописа и архивисткиње Драгана Народовић и Милица Ранђеловић, које су читале одабране цитате из радова.

Овај догађај су својим присуством увеличалe многобројне личности из културног и јавног живота града Зајечара и околине, као и поједини аутори објављених радова. 

Аутори писаних радова су: научни радници, историчари, архивисти, библиотекари, етнолози и антрополози, географи, професори, публицисте, самостални истраживачи…

„АРХИВСКО НАСЛЕЂЕ“, бр. 15

САДРЖАЈ/Content

УВОДНА РЕЧ / Keynote      

ИСТОРИОГРАФИЈА / The Historiography

Јелица Илић, историчар, виши кустос, 

Народни музеј, Зајечар

АКАДЕМЦИ – УЧЕНИЦИ И ПРОФЕСОРИ ГИМНАЗИЈЕ У ЗАЈЕЧАРУ

Jelica Ilic, historian, senior custodian, 

National Museum, Zajecar

ACADEMICS-PROFESSORS AND TEACHERS OF GYMNASIUM

 IN ZAJECAR

Др Бранко Надовеза, научни саветник

Институт за новију историју Србије, Београд

Мр Небојша Ђокић

Српски научни центар, Београд

НАОРУЖАЊЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ У СРПСКО – БУГАРСКОМ РАТУ 

1885. ГОДИНЕ  

Dr.Branko Nadoveza, scientist counselor

Institution of new history of Serbia, Belgrade

Mr. Nebojsa Djokic

Sebian Scientific Center, Belgrade

THE ARMAMENT OF THE SERBIAN ARMY IN THE SERBIAN-BULGARIAN WAR IN 1885.

Ранко Јаковљевић, самостални истраживач, 

Републички геодетски завод, Неготин

ГОЛО    ОСТРВО  

Ranko Jakovljevic, independent researcher,

Republic geodetic authority, Negotin

BARREN  ISLAND

ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ / From the archival records

ИСТРАЖИВАЊА / The Researches

Прим. др. мед. Горан Чукић, Београд, Раковица

О ПЕГАВЦУ У ЗАЈЕЧАРУ И НЕГОТИНУ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ

„ПОЛИТИКА“ 1913. ГОДИНЕ

Prim. Dr. Med Goran Cukic, Belgrade, Rakovica

ABOUT THE TYPHUS  IN ZAJECAR AND NEGOTIN 

IN THE NEWSPAPER „THE POLITICS“ IN 1913

Прим. др. мед. Горан Чукић, Београд, Раковица

РОТАЦИЈА У СРПСКОМ САНИТЕТУ 1916. ГОДИНЕ

Prim. Dr. Med Goran Cukic, Belgrade, Rakovica

ROTATION IN THE SERBIAN SANITARY  SERVICE IN 1916

Радиша Драгичевић, књижевник и публициста, Бор

ДВЕ ВЕРЗИЈЕ ЗЛОЧИНА У МАЊИНЦУ 1917. ГОДИНЕ

Radisa Dragicevic, writer, Bor

TWO VERSIONS OF THE CRIME IN MANJINAC IN 1917

Др Миодраг Велојић, географ, Зајечар

РАЗВОЈ ПИСМЕНОСТИ У НАСЕЉУ ВРТОВАЦ

Dr. Miodrag Velojic, geographist , Zajecar

THE DEVELOPMENT OF LITERACY IN VRTOVAC SETTLEMENT 

Срђан М. Томић, земљоделац и публициста, Зајечар/Велики Извор

СЈАЈ И ТАМА ЗАЈЕЧАРСКЕ „ПОБЕДЕ“

Зајечарски фудбалски клуб „Победа“ 1932−1942. године

Srdjan M. Tomic, farmer and publicist, Zajecar /Veliki Izvor

GLOW AND DARKNESS OF „THE VICTORY“, ZAJECAR

Football club “The Victory”,Zajecar in 1932-1942

Миодраг Никодијевић, наставник

приредио др Дејан Крстић, етнолог и антрополог, Народни музеј, Зајечар

ХРОНИКА СЕЛА ОШЉАНА

О ЗБИВАЊИМА ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Miodrag Nikodijevic, teacher

Edited by Dr.Dejan Krstic, ethnologist and anthropologist, National Museum, Zajecar

CHRONICLE OF THE VILLAGE OSLJANE 

ABOUT THE EVENTS DURING THE WORLD WAR II

Борислав Г. Соколовић, самостални истраживач, Зајечар

РАТНО ЗАРОБЉЕНИШТВО И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАРОБЉЕНИШТВА

КРСТЕ ЖИВАНОВИЋА ИЗ СЕЛА ОШЉАНЕ У НЕМАЧКОЈ 1941−1945. ГОДИНЕ

Borislav G. Sokolovic, independent researcher, Zajecar

WAR CAPTIVITY AND CONSEQUENCES OF THE CAPTIVITY OF KRSTA ZIVANOVIC FROM THE VILLAGE OSLJANE IN GERMANY 1941−1945

Драган Благојевић, самостални истраживач, Минићево

КЊАЖЕВАЧКИ ЗЕЈТИНЛИК НА БОШЕВУ- АСАНОВИЦИ

Dragan Blagojevic, independent researcher Minicevo

ZEJTINLIK IN KNJAZEVAC IN BOSEVO-ASANOVIC

Агим Ј. Јанузи, архивски саветник, 

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

ПРВО ОСЛОБОЂЕЊЕ ЗАЈЕЧАРА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

И „ЗАЈЕЧАРСКЕ ЕПИЗОДЕ“ ИЗ УГЛА МИЛОША Д. БАКИЋА

Agim J.Januzi, the archive counselor,

The Historical Archive „Timocka Krajina“Zajecar

THE FIRST LIBERATION OF ZAJECAR IN WORLD WAR II AND 

„THE EPISODES OF ZAJECAR“ FROM THE POINT OF VIEW OF MILOS D.BAKIC

ПРИКАЗИ / The Reviews

Др Радмила Јовановић, Београд

„РУСКО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ“ У ЗАЈЕЧАРСКОЈ СРЕДИНИ

Dr.Radmila Jovanovic, Belgrade

„THE RUSSIAN CULTURAL HERITAGE“ IN ZAJECAR VICINITY 

Prim. dr sci. dr med. Олица Радовановић, Зајечар

„ЗАЈЕЧАРСКО  НАСЕЉЕ  КОТЛУЈЕВАЦ“

Prim.Dr.sci.dr med. Olica Radovanovic, Zajecar

„ZAJECAR SETTLEMENT KOTLUJEVAC“ 

ИЗ  АРХИВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ / From the Archival Library

Бобан Ђрђевић, дипломирани библиотекар саветник

Матична библиотека „Светозар Марковић“ Зајечар

БИБЛИОГРАФИЈА ЧЛАНАКА У ЧАСОПИСУ 

„АРХИВСКО НАСЛЕЂЕ“  I – X  

Boban  Djordjevic, certified librarian counselor

The Main Library „Svetozar Markovic“ Zajecar

THE BIBLIOGRAPHY OF THE ARTICLES IN THE MAGAZINE

„THE ARCHIVES HERITAGE“ I-X

Иван Потић, виши дипломирани библиотекар, 

Историјски архив „ Тимочка крајина”, Зајечар

КУЛТУРНА ХРОНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ivan Potic, senior certified librarian,

Historical archive „Timocka Krajina“, Zajecar

THE CULTURAL CHRONICLE OF THE CITY OF ZAJECAR FOR 2019

IN MEMORIAM

Зоран Јанковић (1955–2019), 

приредио Миљан Ћирић, историчар, виши архивист, 

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Zoran Jankovic(1955-2019),

Edited by Milan Ciric,historian,senior archivist,

The Historical archive “Timocka Krajina”Zajecar 

Љубиша Рајковић Кожељац (1940–2020), 

приредио Радиша Драгичевић, књижевник и публициста, Бор

Ljubisa Rajkovic Kozeljac(1940-2020)

Edited by Radisa Dragicevic, writer and publicist, Bor