Конкурси

На основу члана 34. став 2. члана 35. и члана 36. Закона о култури („Сл.гласник Р.С.“ бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021 ) и члана 21. и 22. Статута Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар (01 бр. 630-512 од 16.8.2018.), решења о давању сагласности Скупштине града Зајечара за расписивање јавног конкурса за именовање директора (I број 02-35/2023. од 21.02.2023. године) и Одлуке Управног  одбора о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора, донете на III седници Управног одбора одржаној дана 23.02.2023. године,

УПРАВНИ  ОДБОР  ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА

„ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

Подаци о установи: Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, ул. Николе Пашића 160, матични број 07218656 ПИБ 101327629, делатност архива и библиотека – установа у области културе: 9101

Радно место: Директoр Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар, на мандатни период од четири године.

Број извршилаца: 1

Услови за именовање директора: (Поред општих услова предвиђених законом да испуњава и посебне услове) 1) да има високу стручну спрему – најмање VII степен стручности,  завршен један од  факултета из области друштвених наука (високо образовање на студијама другог степена дипломске академске студије – мастер или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године); 2) да има најмање пет година радног искуства у  култури 3) да има положен стручни архивистички испит 4) да је у раду показао организаторске, тимске и пословне способности 5) да нема законских сметњи за именовање директора

Место рада : Зајечар

Докази који се прилажу уз пријаву: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) увeрење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); 3) оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 4) уверење о положеном стручном архивистичком испиту 5) оверену копију раднe књижице, или доказ о радном искуству 6) уверење надлежног органа, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци) 7) биографију, која мора да садржи елементе који доказују стручност са кратким прегледом остварених резултата у раду; 8) лекарско уверење и 9) предлог Програма рада и развоја Архива за период од четири године; (Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, у супротном неће се разматрати).

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу пребивалишта, потребне податке за контакт (телефон, е-mail), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и податке о допунским знањима и способностима.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или овереној фотокопији, као непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Рок за подношење пријава кандидата је осам дана од дана оглашавања јавног конкурса. Кандидати предају своју документацију препорученом пошиљком или лично на адресу Историјског архива.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова подносе се у затвореној коверти са назнаком: „За Управни одбор – јавни конкурс за именовање директора“, на адресу: Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, ул. Николе Пашића 160, 19000 Зајечар, или лично на истој адреси, сваког радног дана од од 8-15 часова.

Информације о конкурсу можете добити на контакт телефон Историјског архива,  број 019/420-285, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Текст јавног конкурса објављен 1.3.2023. године у Листу НСЗ „Послови“. (www.nsz.gov.rs)

***********
01 бр. 630 – 633 od 16.12.2020.

            На основу члана 20. Статута Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар         (01 бр.630-512 од 16.08.2018. год.) и својих овлашћења,  а у вези објављеног Јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Историјском архиву „Тимочка крајина“ Зајечар од 18.11.2020. године, директор Архива доноси

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Историјски архив „ Тимочка крајина“ Зајечар, ул. Николе Пашића 160, Зајечар ПОНИШТАВА у целостиЈавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Историјском архиву „Тимочка крајина“ Зајечар, 01 бр.630-542 од 10.11.2020. год., за радна места:  1) архивист на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива и 2) архивист на пословима дигитализације и публиковања архивске грађе у Архиву, који је оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање дана 18.11.2020. године, објављен на веб страници  www.arhivzajecar.org.rs  и огласној табли Архива, јер је непотпун.

Подносиоци пријава могу преузети своју документацију у пријемној канцеларији Архива у Зајечару, Николе Пашића бр.160, сваког радног дана од 8 -13 часова.

                                                                                               ДИРЕКТОР АРХИВА

                                                                                                Велибор Тодоров

На основу члана 37. тач. 3 Закона о запосленима у јавним службамa („Сл. гл. РС”, бр. 113/2017, 95/2018 и 86/2019), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-8368/2020 од 28.10.2020.  и члана 20 Статута Историјског архива  „Тимочка крајина“ Зајечар(01 бр.630-512 од 16.08.2018. год.), директор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

I : Установа у којој се попуњава радно место:

Историјски архив „Тимочка крајина“, Зајечар, ул.Николе Пашића 160.

II Радно местo које се попуњава :

  1. АРХИВИСТ на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива / бројизвршилаца: 1.

Опис посла : самостално обавља стручне послове у циљу очувања културног и истоијског наслеђа у периоду пре предаје Архиву тј. док се налази код стваралаца; организује, обједињава и усмерава рад на заштити архивске грађе, и регистратурског  материјала ван архива; врши преглед архивске грађе и регистратурског матерјала у регистратури (надзор над чувањем); врши евидентирање регистратура, архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива и врши унос података у евиденције (регистар, картотека, досијеа регистратура, регистарликвидираних институција, евиденцију о грађи доспелој за преузимање у архив); пружање  стручне помоћи регистратурама на њихов захтев; послови око контроле израде Листе категорија  регистратурског материјала са роковима чувања у регистратурама и давања сагласности; послови  припреме за преузимање и преузимање архивске грађе; врши послове око излучивања безвредног регистратурског материјала у регистратурама; обавештава директора о потреби примене мера против регистратура и појединаца који несавесно чувају архивску грађу и регистратурски материјал; врши  попис архивске грађе у приватном власништву; сарадња са службом депоа на  преузимању АГ преузете ван Архива; ради на одабирању архивске грађе и излучивању безвредног регистратурског материјала у Архиву; пружа стручну помоћ институцијама и другим правним лицима ствараоцима; архивске грађе и документарног материјала у погледу заштите истих; проучава прописе из области заштите архивске грађе и регистратурског материјала и стара се о њиховој примени; проучава проблематику везану за одабирање (валоризацију) архивске грађе; контрола и давање налога за спровођење мера техничке  и физичке заштите културних добара; обавља опште правне послове и друге послове по налогу директора.

Услови: Високо образовање, VII степен стручне спреме, дипломирани правник,  радно искуство од најмање годину дана у Архиву, возачка дозвола Б категорије, познавање рада на рачунару, знање једног од страних језика,  полагање стручног испита у року од годину дана.  

Стручне оспособљености знање и вештине које се проверавају у изборном поступку :

  1. a) Стручне оспособљеност вреднују се тако што се проверавају способности кандидата за успешан рад на оглашеном радном месту. Стручна оспособљености проверавају се увидом у податке из пријаве и питањима која се усмено постављају кандидатима кроз разговор – усмено.

б) Знање се вреднује тако што се проверава познавање области из делокруга службе и стручно знање из области рада на радном месту, постављањем питања из прописа који се примењују у раду на радном месту које се попуњава и познавање прописа из области Закона о архивској грађи и архивској делатности  („ Сл. гл. РС“бр.6/20) – усмено.

в) Вештине кандидата вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логично размишљање, вештина комуникације и способност за рад са људима кроз симулацију типичног проблема који се јавља на радном месту, а који кандидат треба да реши – усмено.

г) Интервју – питања о карактеристикама личности и о послу кроз разговор – усмено.

III : Место рада

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, Николе Пашића бр. 160.

Напомена: рад на територији Града Зајечара, општина Књажевац и Бољевац.

IV Адреса на коју се подносе пријаве :

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, Николе Пашића бр.160, 19000 Зајечар, у „затвореној коверти“, са назнаком „ Пријава на конкурс“ (навести назив радног места за које се подноси пријава)“ или предати лично у пријемној канцеларији Историјског архива у Зајечару, сваког радног дана од 8-15 часова.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Јанузи Агим, контакт телефон: 019/420-285, 425-490,  сваког радног дана од 9-11 часова.

VI Општи услови за запослење: да је држављанин Републике Србије ; да има прописано образовање ; да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа.

VII Рок за подношење пријаве на јавни конкурс

Рок за подношење пријава је 10 (десет)  дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурсау периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Пријава на конкурс садржи : назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата,датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, интернет адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана .

VIII : Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс : 1) Уверење о држављанству Републике Србије  (не старија од 6 месеци);  2) Извод из матичне књиге рођених; 3) Диплома или уверење о стеченој стручној спреми;  4)Доказ о радном искуству; 5) Уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; 6) Учесници конкурса који су били у радном односу потребно је да доставе и доказ да им раније није, престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.

IX : Трајање радног односа

За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време .

X Место дан и време када ће се спровести изборни поступак :

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручне оспособљености знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, наведених у тексту јавног конкурса,обавиће се у просторијама Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар, улица Николе Пашића бр. 160. у Зајечару, а кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакте бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

Напомена:

Неблаговремене недопуштене неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија образована од стране директора Архива.

Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији  Историјског архива у Зајечару (www.arhivzajecar.org.rs), огласној табли Архива и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази појмови именице придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком роду односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

  1. АРХИВИСТ на пословима дигитализације и публиковања архивске грађе у Архиву / број извршилаца: 1.

Опис посла : уношење података о архивској грађи у рачунар; формирање базе података Архива; вођење евиденција; скенирање, снимање, нарезивање, фотокопирање и на други начин репродуковање  архивске грађе за потребе Архива и корисника; послови организовања културних активности у Архиву; помаже у припреми на изради публикација, изложби, промоцији Архива и маркетиншкој презентацији; послови дистрибуције издања Архива; учествује у културним дешавањима у граду; учествује у  изради водича, билтена, часописа и других публикација; учествује у сређивању и обради архивске грађе, коју је потребно дигитализовати; ради на пословима израде информативних средстава: инвентара (општи инвентар, сумарни инвентар, аналитички инвентар), регистра (именски, тематски географски,фондовски) и каталога; сарађује са осталим запосленима на пословима сређивања на уносу података у архивски програм „Архис“; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: Високо образовање, VII степен стручне спреме, један од факултета друштвених наука, рад на рачунару и скенеру А2+, положен стручни архивистички испит, радно искуство од најмање годину дана у Архиву, знање једног од страних језика.  

Стручне оспособљености знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

  1. a) Стручне оспособљеност вреднују се тако што се проверавају способности кандидата за успешан рад на оглашеном радном месту. Стручна оспособљености проверавају се увидом у податке из пријаве и питањима која се усмено постављају кандидатима кроз разговор – усмено.

б) Знање се вреднује тако што се проверава познавање области из делокруга службе и стручно знање из области рада на радном месту, постављањем питања из прописа који се примењују у раду на радном месту које се попуњава и познавање прописа из области Закона о архивској грађи и архивској делатности  („ Сл. гл. РС“бр.6/20) – усмено.

в) Вештине кандидата вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логично размишљање, вештина комуникације и способност за рад са људима кроз симулацију типичног проблема који се јавља на радном месту, а који кандидат треба да реши – усмено.

г) Интервју – питања о карактеристикама личности и о послу кроз разговор – усмено.

III : Место рада

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, Николе Пашића бр. 160.

IV Адреса на коју се подносе пријаве :

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, Николе Пашића бр.160, 19000 Зајечар, у „затвореној коверти“, са назнаком „ Пријава на конкурс“ (навести назив радног места за које се подноси пријава)“ или предати лично у пријемној канцеларији Историјског архива у Зајечару, сваког радног дана од 8-15 часова.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Јанузи Агим, контакт телефон: 019/420-285, 425-490,  сваког радног дана од 9-11 часова.

VI Општи услови за запослење: да је држављанин Републике Србије ; да има прописано образовање ; да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа.

VII Рок за подношење пријаве на јавни конкурс

Рок за подношење пријава је 10 (десет)  дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурсау периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Пријава на конкурс садржи : назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата,датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, интернет адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана .

VIII : Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс : 1) Уверење о држављанству Републике Србије  (не старија од 6 месеци);  2) Извод из матичне књиге рођених, 3) Доказ о положеном стручном испиту; 4) Диплома или уверења о стеченој стручној спреми;  5) Доказ о радном искуству; 6) Уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. 7) Учесници конкурса који су били у радном односу потребно је да доставе и доказ да им раније није, престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.

IX : Трајање радног односа

За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време .

X Место дан и време када ће се спровести изборни поступак :

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручне оспособљености знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, наведених у тексту јавног конкурса,обавиће се у просторијама Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар, улица Николе Пашића бр. 160. у Зајечару, а кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакте бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

Konkurs za popunjavanje IRM

Напомена:

Неблаговремене недопуштене неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија образована од стране директора Архива.

Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији  Историјског архива у Зајечару (www.arhivzajecar.org.rs), огласној табли Архива и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази појмови именице придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком роду односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Текст јавног конкурса објављен је 18.11.2020. у листу „Послови“ НСЗ /www. nsz.gov.rs/                                                                                                                  

================================================================

На основу члана 35. и 36. Закона о култури (Службени гласник РС, број 72/09,13/16, 30/16 – испр.), члана 21 и 22. Статута Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар (01 бр.630-512 од 16.8.2018. год.), и Одлуке Управног одбора Архива о расписивању и sпровођењу јавног конкурса за избор директора Историјског архива „Тимочка крајина“ у Зајечару (01.бр 630 – 853 од 17.12.2018),

Историјски архив „Тимочка крајина“  Зајечар

ул Николе Пашића бр.160., 19000 Зајечар (мат. бр. 07218656; шифра делатности 91.01) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

Назив радног места: Директор Историјског архива „Тимочка крајина“ у Зајечару (на мандатни период од 4 године)

Број извршилаца: 1

Услови за избор директора: (Поред општих услова предвиђених законом да испуњава и посебне услове) 1) да има високу стручну спрему – најмање VII степен стручности, завршен један од факултета из области друштвених наука (високо образовање на основним студијама другог степена дипломске академске студије – мастер или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године) 2) да има најмање пет година радног искуства у струци 3) да има положен стручни архивистички испит 4) да је у раду показао организаторске, тимске и пословне способности 5) да нема законских сметњи за именовање за директора.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа и податке о посебним областима знања.

Доказe којe кандидат прилажe уз пријаву за јавни конкурс:
1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 3) оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 4) уверење о положеном стручном архивистичком испиту; 5) оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству; 6) уверење нaдлежног органа, да се против кандидата не води истрагa и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не старије од шест месеци), 7)биографију кандидата, која мора да садржи елементе који доказују стручност, са кратким прегледом остварених резултата у раду; 8) лекарско уверење; 9) и предлог Програма рада и развоја Архива за период од четири године (Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији)

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Пријаву на конкурс, са доказима о испуњавању услова за обављање послова директора достављати, „у затвореној коверти“, на адресу,Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, ул Николе Пашића бр.160., 19000 Зајечар, са назнаком „ За Управни одбор – пријава на конкурс“ или предати лично у пријемној канцеларији Историјског архива у Зајечару, сваког радног дана од 8 – 15 часова.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса. Објављено у листу “Данас“ од 18.12.2018. године

За сва обавештења о јавном конкурсу, кандидати се могу обратити на телефон Архива 019/420-285, 425-490, сваког радног дана од 9 – 11 часова.

Javni KONKURS

 

На основу члана 35. и 36. Закона о култури (Службени гласник РС, број 72/2009), члана 22. Статута Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар (01 бр.630-452 од 4.7.2014. год.), и Одлуке Управног одбора Архива о расписивању и спровођењу јавног конкурса за избор директора Историјског архива „Тимочка крајина“ у Зајечару (01.бр 630 – 20 од 15.1.2015),

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар
ул Николе Пашића бр.160., 19000 Зајечар (мат. бр. 07218656; шифра делатности 91.01)

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

Назив радног места: Директор Историјског архива „Тимочка крајина“ у Зајечару
(на мандатни период од 4 године)

     Број извршилаца: 1

     Услови за избор директора: (Поред општих услова предвиђених законом да испуњава и посебне услове) 1) да има високу стручну спрему- најмање VII степен стручности, завршен један од факултета из области друштвених наука 2) да има најмање пет година радног искуства у култури и најмање три године на руководећем положају 3) да има положен стручни архивистички испит 4) да је у раду показао организаторске, тимске и пословне способности 5) да нема законских сметњи за именовање за директора

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву за јавни конкурс:
Уз пријаву на конкурс, кандидати су обавезни да поднесу следеће доказе:
1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о држављанству Републике Србије; 3) оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми 4) уверење о положеном стручном архивистичком испиту; 5) оверену копију радне књижице или потврду послодавца; 6) доказе о радном искуству, стручним и организационим способностима за обављање руководећих послова (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); 7) уверење да кандидат није правноснажно осуђиван; 8) уверење, не старије од шест месеци, да није под истрагом и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 9) биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност, допунска знања и способности, са кратким прегледом остварених резултата у раду; 10) предлог Програма рада и развоја Архива за период од четири године (Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији)

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве, биће одбачене.

Пријаву на конкурс, са доказима о испуњавању услова за обављање послова директора достављати, „у затвореној коверти“, на адресу, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, ул Николе Пашића бр.160., 19000 Зајечар, са назнаком „за Управни одбор“ или предати лично у пријемној канцеларији Историјског архива у Зајечару, сваког радног дана од 8 – 15 часова.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у листу НСЗ.

За сва обавештења о јавном конкурсу, кандидати се могу обратити се на телефон Архива 019/420-285, 425 -490, сваког радног дана од 9 – 11 часова.

Текст јавног конкурса објављен 21.1.2015. године у листу НСЗ „Послови“ (тстото.пзг.доу.гз)

pdf_preuzimanje

Кonkurs za direktora Arhiva u Zajecaru