Конкурси

На основу члана 35. и 36. Закона о култури (Службени гласник РС, број 72/09,13/16, 30/16 – испр.), члана 21 и 22. Статута Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар (01 бр.630-512 од 16.8.2018. год.), и Одлуке Управног одбора Архива о расписивању и sпровођењу јавног конкурса за избор директора Историјског архива „Тимочка крајина“ у Зајечару (01.бр 630 – 853 од 17.12.2018),

Историјски архив „Тимочка крајина“  Зајечар

ул Николе Пашића бр.160., 19000 Зајечар (мат. бр. 07218656; шифра делатности 91.01) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

Назив радног места: Директор Историјског архива „Тимочка крајина“ у Зајечару (на мандатни период од 4 године)

Број извршилаца: 1

Услови за избор директора: (Поред општих услова предвиђених законом да испуњава и посебне услове) 1) да има високу стручну спрему – најмање VII степен стручности, завршен један од факултета из области друштвених наука (високо образовање на основним студијама другог степена дипломске академске студије – мастер или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године) 2) да има најмање пет година радног искуства у струци 3) да има положен стручни архивистички испит 4) да је у раду показао организаторске, тимске и пословне способности 5) да нема законских сметњи за именовање за директора.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа и податке о посебним областима знања.

Доказe којe кандидат прилажe уз пријаву за јавни конкурс:
1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 3) оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 4) уверење о положеном стручном архивистичком испиту; 5) оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству; 6) уверење нaдлежног органа, да се против кандидата не води истрагa и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не старије од шест месеци), 7)биографију кандидата, која мора да садржи елементе који доказују стручност, са кратким прегледом остварених резултата у раду; 8) лекарско уверење; 9) и предлог Програма рада и развоја Архива за период од четири године (Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији)

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Пријаву на конкурс, са доказима о испуњавању услова за обављање послова директора достављати, „у затвореној коверти“, на адресу,Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, ул Николе Пашића бр.160., 19000 Зајечар, са назнаком „ За Управни одбор – пријава на конкурс“ или предати лично у пријемној канцеларији Историјског архива у Зајечару, сваког радног дана од 8 – 15 часова.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса. Објављено у листу “Данас“ од 18.12.2018. године

За сва обавештења о јавном конкурсу, кандидати се могу обратити на телефон Архива 019/420-285, 425-490, сваког радног дана од 9 – 11 часова.

 

Javni KONKURS

 

 

На основу члана 35. и 36. Закона о култури (Службени гласник РС, број 72/2009), члана 22. Статута Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар (01 бр.630-452 од 4.7.2014. год.), и Одлуке Управног одбора Архива о расписивању и спровођењу јавног конкурса за избор директора Историјског архива „Тимочка крајина“ у Зајечару (01.бр 630 – 20 од 15.1.2015),

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар
ул Николе Пашића бр.160., 19000 Зајечар (мат. бр. 07218656; шифра делатности 91.01)

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

Назив радног места: Директор Историјског архива „Тимочка крајина“ у Зајечару
(на мандатни период од 4 године)

     Број извршилаца: 1

     Услови за избор директора: (Поред општих услова предвиђених законом да испуњава и посебне услове) 1) да има високу стручну спрему- најмање VII степен стручности, завршен један од факултета из области друштвених наука 2) да има најмање пет година радног искуства у култури и најмање три године на руководећем положају 3) да има положен стручни архивистички испит 4) да је у раду показао организаторске, тимске и пословне способности 5) да нема законских сметњи за именовање за директора

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву за јавни конкурс:
Уз пријаву на конкурс, кандидати су обавезни да поднесу следеће доказе:
1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о држављанству Републике Србије; 3) оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми 4) уверење о положеном стручном архивистичком испиту; 5) оверену копију радне књижице или потврду послодавца; 6) доказе о радном искуству, стручним и организационим способностима за обављање руководећих послова (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); 7) уверење да кандидат није правноснажно осуђиван; 8) уверење, не старије од шест месеци, да није под истрагом и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 9) биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност, допунска знања и способности, са кратким прегледом остварених резултата у раду; 10) предлог Програма рада и развоја Архива за период од четири године (Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији)

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве, биће одбачене.

Пријаву на конкурс, са доказима о испуњавању услова за обављање послова директора достављати, „у затвореној коверти“, на адресу, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, ул Николе Пашића бр.160., 19000 Зајечар, са назнаком „за Управни одбор“ или предати лично у пријемној канцеларији Историјског архива у Зајечару, сваког радног дана од 8 – 15 часова.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у листу НСЗ.

За сва обавештења о јавном конкурсу, кандидати се могу обратити се на телефон Архива 019/420-285, 425 -490, сваког радног дана од 9 – 11 часова.

Текст јавног конкурса објављен 21.1.2015. године у листу НСЗ „Послови“ (тстото.пзг.доу.гз)

pdf_preuzimanje

Кonkurs za direktora Arhiva u Zajecaru