ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНА НАБАВКА Бр. 01-630-582 од 27.11.2019.год..

Назив и адреса наручиоца: Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Врста наручиоца:друштвена својина

Интернет страна наручиоца: www.arhivzajecar.org.rs

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности-Редни број јавне набавке у 2019 години  3 (Дел.бр. 01-630-579 oд 27.11.2018. године), наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 1. За јавну набавку добара (Штампање књига и публикација)
 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом
 4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 6. Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

– Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.arhivzajecar.org.rs и са Портала јавних набавки;

 1. Понуде се могу поднети непосредно:

– у пословним просторијама наручиоца Историјског архива  Зајечар

– путем поште на адресу Историјски архив   Зајечар, Николе Пашића бр.160 ,19000 Зајечар

 1. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 2. Рок за подношење понуде је 05.12.2019.године до 11,00 часова без обзира на начин доставе.
 3. Отварање понуда ће се обавити дана 05.12.2019. године у  11.30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечару ,Николе Пашића бр.160.
 4. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварањупонуда

12.Одлука о додели уговора биће донета у року до  10  дана отварања понуда.

13.Лице за контакт: Горан Младеновић 019-420-285 или мејл arhivzaj@mts.rs

Обавезно проверите да ли постоје измене и допуне конкурсне документације, ”Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)”.

KON.DOK. Dve knjigе i promo materijal_2018

ЈАВНА НАБАВКА Бр. 01-630-487 од  11.10.2019.год..

Назив и адреса наручиоца: Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Врста наручиоца:друштвена својина

Интернет страна наручиоца: www.arhivzajecar.org.rs

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности-Редни број јавне набавке у 2019 години  1 (Дел.бр. 01-630-484 oд 11.10.2018. године), наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 1. За јавну набавку добара (Дигитални-ласерски штампач са финишером)
 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом
 4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 6. Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

– Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.arhivzajecar.org.rs и са Портала јавних набавки;

 1. Понуде се могу поднети непосредно:

– у пословним просторијама наручиоца Историјског архива  Зајечар

– путем поште на адресу Историјски архив   Зајечар, Николе Пашића бр.160 ,19000 Зајечар

 1. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 2. Рок за подношење понуде је 29.10.2019.године до 10,00 часова без обзира на начин доставе.
 3. Отварање понуда ће се обавити дана 29.10.2019. године у  10.30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечару ,Николе Пашића бр.160.
 4. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварањупонуда

12. Одлука о додели уговора биће донета у року до  10  дана отварања понуда.

13. Лице за контакт: Горан Младеновић 019-420-285 или мејл arhivzaj@mts.rs

Обавезно проверите да ли постоје измене и допуне конкурсне документације, ”Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)”.

KON.DOK.SKENER 2019

ЈАВНА НАБАВКА Бр. 01-630-806 од 03.12.2018.год..

Назив и адреса наручиоца: Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Врста наручиоца:друштвена својина

Интернет страна наручиоца: www.arhivzajecar.org.rs

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности-Редни број јавне набавке у 2018 години  6 (Дел.бр. 01-630-80329.11.2018. године), наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 1. За јавну набавкурадова (Штампање књига и публикација)
 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом
 4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 6. Критеријум за доделу уговора јенајниже понуђена цена.

– Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.arhivzajecar.org.rsи са Портала јавних набавки;

 1. Понуде се могу поднети непосредно:

– у пословним просторијама наручиоца Историјског архива Зајечар

– путем поште на адресу Историјски архив   Зајечар, Николе Пашића бр.160 ,19000 Зајечар

 1. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 2. Рок за подношење понуде је11.12.2018.године до 10,00 часова без обзира на начин доставе.
 3. Отварање понуда ће се обавити дана 11.12.2018. године у  10.30часова, у просторијама наручиоца у Зајечару ,Николе Пашићабр.160.
 4. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварањупонуда

12.Одлука о додели уговора биће донета у року до  10  дана отварања понуда.

13.Лице за контакт:Горан Младеновић 019-420-285или мејл arhivzaj@mts.rs

Arhiv ZA_Dve knjigе i promo materijal_2018

Обавезно проверите да ли постоје измене и допуне конкурсне документације, ”Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)”.

ODGOVOR -01-2018-12-06

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2018 – Измена 08.11.2018

Plan Javnih nabavki 2018 scan_2018-11-13_10-17-47r

ЈАВНА НАБАВКА 01-630-611 од 18.09.2018.год..

Назив и адреса наручиоца: Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Врста наручиоца:друштвена својина

Интернет страна наручиоца: www.arhivzajecar.org.rs

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности-Редни број јавне набавке у 2018 години  4  (Дел.бр. 01-630-605 18.09.2018. године), наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 1. За јавну набавку радова (Сређивање подова у депоу у циљу заштите и очувања архивске грађе)
 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом
 4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 6. Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

– Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.arhivzajecar.org.rs и са Портала јавних набавки;

 1. Понуде се могу поднети непосредно:

– у пословним просторијама наручиоца Историјског архива  Зајечар

– путем поште на адресу Историјски архив   Зајечар, Николе Пашића бр.160 ,19000 Зајечар

 1. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 2. Рок за подношење понуде је 28.09.2018.године до 10,00 часова без обзира на начин доставе.
 3. Отварање понуда ће се обавити дана 28.09.2018. године у  10.45 часова, у просторијама наручиоца у Зајечару ,Николе Пашића бр.160.
 4. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању понуда

12.Одлука о додели уговора биће донета у року до  10  дана отварања понуда.

13.Лице за контакт: Горан Младеновић 019-420-285 или мејл arhivzaj@mts.rs

NOVA KON. DOKUM.2 plocice ZA PORTAL

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОРТАЛУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обавезно проверите да ли постоје измене и допуне конкурсне документације, ”Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)”.

ЈАВНА НАБАВКА 01-630-610 od 18.09.2018.год..

Назив и адреса наручиоца: Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Врста наручиоца:друштвена својина

Интернет страна наручиоца: www.arhivzajecar.org.rs

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности-Редни број јавне набавке у 2018. години 3 (Дел.бр. 01-630-604 од  18.09.2018. године), наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 1. За јавну набавку радова (Замена столарије у пословној згради Историјског архива)
 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом
 4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 6. Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

– Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.arhivzajecar.org.rs и са Портала јавних набавки;

 1. Понуде се могу поднети непосредно:

– у пословним просторијама наручиоца Историјског архива  Зајечар

– путем поште на адресу Историјски архив   Зајечар, Николе Пашића бр.160 ,19000 Зајечар

 1. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 2. Рок за подношење понуде је 28.09.2018.године до 10,00 часова без обзира на начин доставе.
 3. Отварање понуда ће се обавити дана 28.09.2018. године у  10.30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечару ,Николе Пашића бр.160.
 4. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању понуда

12.Одлука о додели уговора биће донета у року до  10  дана отварања понуда.

13.Лице за контакт: Горан Младеновић 019-420-285 или мејл arhivzaj@mts.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОРТАЛУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обавезно проверите да ли постоје измене и допуне конкурсне документације, ”Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)”.

NOVA KON. DOKUM.STOLARIJA_2018 (2)konacno

ЈАВНА НАБАВКА 01-630-550 od 30.08.2018.год..

Назив и адреса наручиоца: Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Врста наручиоца:друштвена својина

Интернет страна наручиоца: www.arhivzajecar.org.rs

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности-Редни број јавне набавке у 2018 години  2 (Дел.бр. 01-630-544 29.08.2018. године), наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 1. За јавну набавку радова (Сређивање подова у депоу у циљу заштите и очувања архивске грађе)
 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом
 4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 6. Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

– Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.arhivzajecar.org.rs и са Портала јавних набавки;

 1. Понуде се могу поднети непосредно:

– у пословним просторијама наручиоца Историјског архива  Зајечар

– путем поште на адресу Историјски архив   Зајечар, Николе Пашића бр.160 ,19000 Зајечар

 1. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 2. Рок за подношење понуде је 12.09.2018.године до 10,00 часова без обзира на начин доставе.
 3. Отварање понуда ће се обавити дана 12.09.2018. године у  10.45 часова, у просторијама наручиоца у Зајечару ,Николе Пашића бр.160.
 4. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању понуда

12.Одлука о додели уговора биће донета у року до  10  дана отварања понуда.

13.Лице за контакт: Горан Младеновић 019-420-285 или мејл arhivzaj@mts.rs

KONKURSNA DOKUMENTACIJA plocice ZA PORTAL

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОРТАЛУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обавезно проверите да ли постоје измене и допуне конкурсне документације, ”Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)”.

ЈАВНА НАБАВКА 01-630-549 od 30.08.2018.год..

Назив и адреса наручиоца: Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Врста наручиоца:друштвена својина

Интернет страна наручиоца: www.arhivzajecar.org.rs

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности-Редни број јавне набавке у 2018. години 1 (Дел.бр. 01-630-543 од  29.08.2018. године), наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 1. За јавну набавку радова (Замена столарије у пословној згради Историјског архива)
 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом
 4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 6. Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

– Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.arhivzajecar.org.rs и са Портала јавних набавки;

 1. Понуде се могу поднети непосредно:

– у пословним просторијама наручиоца Историјског архива  Зајечар

– путем поште на адресу Историјски архив   Зајечар, Николе Пашића бр.160 ,19000 Зајечар

 1. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 2. Рок за подношење понуде је 12.09.2018.године до 10,00 часова без обзира на начин доставе.
 3. Отварање понуда ће се обавити дана 12.09.2018. године у  10.30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечару ,Николе Пашића бр.160.
 4. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању понуда

12.Одлука о додели уговора биће донета у року до  10  дана отварања понуда.

13.Лице за контакт: Горан Младеновић 019-420-285 или мејл arhivzaj@mts.rs

Konkursna Dokumentacija STOLARIJA_2018

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОРТАЛУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обавезно проверите да ли постоје измене и допуне конкурсне документације, ”Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)”.

ЈАВНА НАБАВКА 01-630-524 од 25.09.2017.

Назив и адреса наручиоца: Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

Врста наручиоца:друштвена својина

Интернет страна наручиоца: www.arhivzajecar.org.rs

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1/2017 од  25.09.2017. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 1. За јавну набавку добара (опреме за скенирање)
 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом
 4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 6. Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

– Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.arhivzajecar.org.rs и са Портала јавних набавки;

 1. Понуде се могу поднети непосредно:

– у пословним просторијама наручиоца Историјског архива  Зајечар

– путем поште на адресу Историјски архив   Зајечар, Николе Пашића бр.160 ,19000 Зајечар

 1. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 2. Рок за подношење понуде је 12.10.2017.године, до 09,00 часова, без обзира на начин доставе.
 3. Отварање понуда ће се обавити дана 12.10.2017 године у  10.00 часова, у просторијама наручиоца у Зајечару ,Николе Пашића бр.160.
 4. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању понуда

12.Одлука о додели уговора биће донета у року до  10  дана отварања понуда.

13.Лице за контакт: Горан Младеновић тел: 019-420-285 или мејл arhivzaj@mts.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОРТАЛУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обавезно проверите да ли постоје измене и допуне конкурсне документације, ”Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)”.