Фондови и збирке

Архивски фондови и збирке

Историјски архив у Зајечару чува 440 фондова и 12 збирки, у укупној количини 2470 метара дужних. Грађа обухвата период од 1789. до 2008. године. Архивској грађи старог периода (до 1944. године) припада 85 фондова и велики број докумената из збирки. Фондова органа управе има 119, правосуђа 8, просвете 53, културе 4 и социјално-здравствених установа 2. Из области привреде и банкарства има 139 фондова. Политичке и друштвено-политичке организације, друштва и удружења су заступљени са 51, а верске установе са 26 фондова. Породичних и личних фондова има 38 и 12 збирки.

На основу критеријума за категоризацију архивске грађе, утврђених 1979. и 1998. године, у Архиву се налази грађа од изузетног и великог значаја.

За архивску грађу од изузетног значаја проглашена је грађа разврстана у 8 фондова, 7 збирки и црквене матичне књиге разврстане у 25 фондова верских установа и организација.

Поменимо неке од фондова и збирки: Црквене матичне књиге (1837-1916. г.); Црноречко окружно начелство – Зајечар (1834 -1896. г.); Начелство округа књажевачког – Књажевац (1837 – 1916. г.); Намесништво среза бољевачког – Бољевац (1834 – 1912. г.); Урош Милошевић и синови – Зајечар (1848 – 1946. г.); Маринко Станојевић – Зајечар (1898 – 1949. г.); Ђорђе Генчић – Зајечар (1904 – 1927. г.); Никола Пашић – Зајечар (1858 – 1926. г.); Збирка плаката (1883 – 1945. г.); Народни одбор тимочке области Зајечар (1949 – 1951.г.); Окружни народни одбор Зајечар (1944 – 1947. г.);

Одлуком Управног одбора Архива Србије из 1998, као надлежне матичне установе за архивску грађу од великог значаја проглашено је 20 фондова и збирки. Категорисани фондови уписани су у Регистар архивске грађе.

Архивски фондови и збирке у Историјском архиву „Тимочка крајина“ у Зајечару класификовани су и представљени сагласно Водичу Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар, књига XВИИ, у Едицији „Водич кроз архивску грађу Србије“.

Архивски фондови и збирке у Водичу приказани су према следећој шеми:

А. Архивски фондови државних органа, установа, организација и других институција

Б. Породични и лични архивски фондови

В. Збирке

А. Архивски фондови државних органа, установа, организација и других институција

А.1. Управа и јавне службе

А.1.2. Архивски фондови до 1918.

А.1.3-4. Архивски фондови од 1918-1944.

А. 1.5. Архивски фондови од 1944.

А.2. Правосуђе

А.2.1. Архивски фондови до 1944.

А.2.2. Архивски фондови од 1945.

А.4. Просветне, културне и научне установе

А.4.1. Просветне установе

А.4.2. Установе културе

А.5. Социјалне и здравствене установе

А.5.1. Социјалне установе

А.5.2. Здравствене установе

А.6. Привреда и банкарство

А.6.1. Период до 1944.

А.6.1.1. Банке и новчани заводи

А.6.1.2. Привредна удружења

А.6.2. Период од 1945.

А.6.2.2. Привредна удружења

А.6.2.3. Привредна предузећа

А.6.2.3.1. Индустрија и рударство

А.6.2.3.2. Пољопривреда и шумарство

А.6.2.3.3. Трговина, угоститељство и туризам

А.6.2.3.4. Саобраћај

А.6.2.3.5. Грађевинарство

А.6.2.3.6. Остало

А.6.2.4. Занатство

А.6.2.5. Задруге

А.6.2.6. Остало

А.7. Политичке и друштвено-политичке организације, друштва и удружења

А.7.1. Политичке и друштвено-политичке организације

А.7.2. Сталешка удружења

А.7.3. Хуманитарна друштва

А.7.5. Уметничка друштва и удружења

А.7.6. Спортска друштва и удружења

А.7.7. Остало

А.8. Верске установе и организације

Б. Породични и лични архивски фондови

Б.1. Породични архивски фондови

Б.2. Лични архивски фондови

В. Збирке

В.1. Збирка Вариа

В.2. Збирка фотографија

В.3. Збирка микрофилмова

В.6. Збирка плаката

В.7. Збирка географских карата, планова и скица

В.8. Збирка тапија

В.9. Збирка диплома

В.10. Збирка хроника насеља општина Бољевац, Зајечар, Књажевац

В.11. Збирка докумената о електричним централама у Тимочкој крајини

В.12. Збирка преписа

В.13. Збирка копија

ПОПИС ФОНДОВА И ЗБИРКИ ИЗ ВОДИЧА Историјског Архива у Зајечару

А. Архивски фондови државних органа, установа, организација и других институција

А.1. УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

А.1.2. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1918.

ОКРУЖНА НАЧЕЛСТВА

А.1.2.1. НАЧЕЛСТВО ОКРУГА ЦРНОРЕЧКОГ – ЗАЈЕЧАР (1839 -1896), 1839-1896.

А.1.2.2. НАЧЕЛСТВО ОКРУГА ТИМОЧКОГ – КЊАЖЕВАЦ(1839 -1896), 1842-1896.

А.1.2.3. НАЧЕЛСТВО ОКРУГА ТИМОЧКОГ- ЗАЈЕЧАР (1896 -1922),1896-1922.

 

СРЕСКА НАЧЕЛСТВА

А.1.2.4. НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ЗАЈЕЧАРСКОГ – ЗАЈЕЧАР (1839-1918), 1881- 1918.

А.1.2.5. НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ЗАГЛАВСКОГ – КЊАЖЕВАЦ (1836 -1918), 1882-1918.

 

ОПШТИНЕ

А.1.2.6. ОПШТИНА ВРАЖОГРНСКА – ВРАЖОГРНАЦ (1839 -1918), 1880-1918.

А.1.2.7. ОПШТИНА ВРБОВАЧКА – ВРБОВАЦ (1901-1918), 1901-1912; 1916; 1918.

А.1.2.8. ОПШТИНА ПЛАНИНИЧКА – ПЛАНИНИЦА (1839 -1918), 1876-1918.

А.1.3-4. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1944.

А.1.3-4.9. ГРАДСКО ПОГЛАВАРСТВО – ЗАЈЕЧАР (1934-1944), 1939-1944.

ОПШТИНЕ

А.1.3-4.10. ОПШТИНА ВЕЛИКОИЗВОРСКА – ВЕЛИКИ ИЗВОР (1918-1944), 1919-1944.

А.1.3-4.11. ОПШТИНА ВРАТАРНИЧКА – ВРАТАРНИЦА (1918 -1944), 1918-1940.

А.1.3-4.12. ОПШТИНА БЕЛОРЕЧКА – ГОРЊА БЕЛА РЕКА (1918 -1944), 1918-1944 .

А.1.3-4.13. ОПШТИНА ЗВЕЗДАНСКА – ЗВЕЗДАН (1918-1944), 1935, 1941-1944.

А.1.3-4.14. ОПШТИНА КЊАЖЕВАЧКА – КЊАЖЕВАЦ (1918 – 1944), 1924-1944.

А.1.3-4.15. ОПШТИНА ЛЕНОВАЧКА – ЛЕНОВАЦ (1918 -1944), 1920-1943.

А.1.3-4.16. ОПШТИНА МАРИНОВАЧКА – МАРИНОВАЦ (1918-1944), 1918-1943.

А.1.3-4.17. ОПШТИНА РГОТИНСКА – РГОТИНА (1918 -1944), 1927-1940.

А.1.3-4.18. ОПШТИНА ШЉИВАРСКА – ШЉИВАР (1918 -1944), 1911; 1918-1944.

А.1.5. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944. ГОДИНЕ

А.1.5.19. НАРОДНИ ОДБОР ОБЛАСТИ ТИМОЧКЕ – ЗАЈЕЧАР (1949 -1951), 1949 -1951.

А.1.5.20. ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОР – ЗАЈЕЧАР (1944-1947), 1944-1947.

СРЕСКИ НАРОДНИ ОДБОРИ – НАРОДНИ ОДБОРИ СРЕЗОВА – СКУПШТИНЕ СРЕЗОВА

А.1.5.21. НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА БОЉЕВАЧКОГ – БОЉЕВАЦ (1944-1955), 1944-1952.

А.1.5.22. НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ЗАЈЕЧАРСКОГ – ЗАЈЕЧАР (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.23. НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ТИМОЧКОГ – КЊАЖЕВАЦ (1944 -1955), 1944-1955.

А.1.5.24. НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ТИМОЧКОГ – МИНИЋЕВО (1944-1947), 1944-1947.

А.1.5.25. НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ЗАЈЕЧАР – ЗАЈЕЧАР (1955 -1967), 1956-1967.

СКУПШТИНЕ ОПШТИНА

А.1.5.26. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ – БОЉЕВАЦ (1944-), 1944-1955.

А.1.5.27. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР – ЗАЈЕЧАР (1944 – ), 1944-2002.

А.1.5.28. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАЛНА – КАЛНА (1944-1966), 1944-1964.

А.1.5.29. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ – КЊАЖЕВАЦ (1944-), 1944-1976.

А.1.5.30. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИНИЋЕВО – МИНИЋЕВО (1944-1966), 1944-1966.

НАРОДНИ ОДБОРИ ОПШТИНА

А.1.5.31. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ АЛДИНАЦ – АЛДИНАЦ (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.32. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЛАНОВАЦ –БАЛАНОВАЦ (1944-1955), 1947-1951.

А.1.5.33. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЛИНАЦ – БАЛИНАЦ (1944-1955), 1946-1954.

А.1.5.34. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЧЕВИЦА – БАЧЕВИЦА (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.35. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БЕЛИ ПОТОК – БЕЛИ ПОТОК (1944 -1955),1944-1955.

А.1.5.36. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БЕРЧИНОВАЦ –БЕРЧИНОВАЦ (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.37. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БУЧЈЕ – БУЧЈЕ (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.38. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВАЛАКОЊЕ – ВАЛАКОЊЕ (1944-1955), 1946-1947.

А.1.5.39. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВАЛЕВАЦ – ВАЛЕВАЦ (1944-1957), 1947-1957.

А.1.5.40. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВАСИЉ – ВАСИЉ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.41. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВЕЛИКИ ИЗВОР-ВЕЛИКИ ИЗВОР (1944-1957),1944-1957.

А.1.5.42. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВИНА – ВИНА (1944-1957), 1946-1957.

А.1.5.43. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВРАЖОГРНАЦ –ВРАЖОГРНАЦ (1944-1955), 1946-1955.

А.1.5.44. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВРАТАРНИЦА – ВРАТАРНИЦА (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.45. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВРБИЦА – ВРБИЦА (1944-1955), 1947-1955.

А.1.5.46. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВРТОВАЦ – ВРТОВАЦ (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.47. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГАБРОВНИЦА – ГАБРОВНИЦА (1944-1955), 1945-1954

А.1.5.48. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГОРЊА БЕЛА РЕКА- ГОРЊА БЕЛА РЕКА(1944-1955),1944-1955.

А.1.5.49. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГОРЊА КАМЕНИЦА –ГОРЊА КАМЕНИЦА(1944-1955),1944-1955.

А.1.5.50. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ – ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.51. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГРЛ ИШТЕ – ГРЛИШТЕ (1944 -1957), 1944-1957.

А.1.5.52. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГРЉАН – ГРЉАН (1944-1957), 1944-1957.

А.1.5.53. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДЕБЕЛИЦА – ДЕБЕЛИЦА(1944-1955), 1945-1956.

А.1.5.54. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДЕЈАНОВАЦ – ДЕЈАНОВАЦ (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.55. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊА КАМЕНИЦА – ДОЊА КАМЕНИЦА (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.56. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊЕ ЗУНИЧЕ – ДОЊЕ ЗУНИЧЕ(1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.57. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЖЛНЕ – ЖЛНЕ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.58. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЖУКОВАЦ – ЖУКОВАЦ(1944-1957), 1955-1957.

А.1.5.59. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЗОРУНОВАЦ – ЗОРУНОВАЦ(1944-1955), 1950-1955.

А.1.5.60. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЗУБЕТИНАЦ – ЗУБЕТИНАЦ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.61. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈАБЛАНИЦА – ЈАБЛАНИЦА (1944-1955), 1922; 1944-1955.

А.1.5.62. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈАКОВАЦ – ЈАКОВАЦ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.63. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈАЛОВИК ИЗВОР – ЈАЛОВИК ИЗВОР (1944-1955), 1944-1950.

А.1.5.64. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈАЊА – ЈАЊА (1944 -1955), 1944-1955.

А.1.5.65. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈЕЛАШНИЦА – ЈЕЛАШНИЦА (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.66. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КОЖЕЉ – КОЖЕЉ (1944-1955), 1950-1955.

А.1.5.67. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КРЕНТА – КРЕНТА (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.68. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КРИВИ ВИР – КРИВИ ВИР (1944-1957), 1944-1945.

А.1.5.69. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛАСОВО – ЛАСОВО (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.70. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛЕНОВАЦ – ЛЕНОВАЦ(1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.71. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛЕСКОВАЦ – ЛЕСКОВАЦ(1944-1947; 1950-1955), 1944-1955.

А.1.5.72. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛУКОВО – ЛУКОВО (1944-1955), 1940-1941; 1945-1950.

А.1.5.73. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МАЛ И ИЗВОР – МАЛИ ИЗВОР (1944-1955), 1944-1949.

А.1.5.74. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МАЊИНАЦ – МАЊИНАЦ (1944-1947; 1952-1955), 1947-1955.

А.1.5.75. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МАРИНОВАЦ – МАРИНОВАЦ (1944-1955), 1949-1955.

А.1.5.76. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МИЉКОВАЦ – МИЉКОВАЦ (1944-1955), 1944-1954.

А.1.5.77. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ НОВО КОРИТО – НОВО КОРИТО (1944-1955), 1946-1953.

А.1.5.78. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ОРЕШАЦ – ОРЕШАЦ (1944 -1955), 1944-1950.

А.1.5.79. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ОШЉАНЕ – ОШЉАНЕ(1944-1955), 1945-1955.

А.1.4.80. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПОДВИС – ПОДВИС (1955-1957), 1955-1957.

А.1.5.81. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПОНОР – ПОНОР (1950-1955), 1950-1953.

А.1.5.82. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РАВНА – РАВНА (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.83. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РАДИЧЕВАЦ – РАДИЧЕВАЦ(1944-1955), 1949-1955.

А.1.5.84. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РГОТИНА – РГОТИНА(1944-1957), 1956-1957.

А.1.5.85. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СВРЉИШКА ТОПЛА – СВРЉИШКА ТОПЛА(1944-1955), 1946-1955.

А.1.5.86. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СКРОБНИЦА – СКРОБНИЦА(1944-1955), 1952-1955.

А.1.5.87. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СТАЊИНАЦ – СТАЊИНАЦ(1947-1955), 1947-1955.

А.1.5.88. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ – ТРГОВИШТЕ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.89. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТРНОВАЦ – ТРНОВАЦ (1944-1955), 1946-1955.

А.1.5.90. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЋУШТИЦА – ЋУШТИЦА(1944-1955), 1946-1955.

А.1.5.91. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЦРВЕЊЕ – ЦРВЕЊЕ (1944-1947; 1950-1955), 1945-1955.

А.1.5.92. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЦРНИ ВРХ – ЦРНИ ВРХ (1944 -1955), 1945-1955.

А.1.4.93. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ШЕСТИ ГАБАР – ШЕСТИ ГАБАР(1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.94. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ШТИПИНА – ШТИПИНА(1944-1947; 1950-1955), 1947-1952.

МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ

А.1.5.95. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР БАЛТА БЕРИЛОВАЦ – БАЛТА БЕРИЛОВАЦ(1944-1952), 1945-1953.

А.1.5.96. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР БУЛИНОВАЦ – БУЛИНОВАЦ (1947), 1947.

А.1.5.97. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ВИТКОВАЦ – ВИТКОВАЦ (1944-1947), 1946-1947.

А.1.5.98. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ВЛАШКО ПОЉЕ – ВЛАШКО ПОЉЕ(1944-1947), 1945-194.

А.1.5.99. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ГРАДИШТЕ – ГРАДИШТЕ (1944 -1947), 1944-1947.

А.1.5.100. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ДОЊА СОКОЛОВИЦА -ДОЊА СОКОЛОВИЦА(1950-1952), 1950-1951.

А.1.5.101. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ДРЕНОВАЦ – ДРЕНОВАЦ(1944-1947), 1944-1947.

А.1.5.102. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР КАНДАЛИЦА – КАНДАЛИЦА(1944-1952), 1949-1951.

А.1.5.103. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ПАПРАТНА – ПАПРАТНА (1944 -1947), 1946 .

А.1.5.104. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ПЕТРУША – ПЕТРУША (1944 -1947), 1945-1947.

А.1.5.105. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ПОТРКАЊЕ – ПОТРКАЊЕ (1944-1947), 1944-1947.

А.1.5.106. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ПРИЧЕВАЦ – ПРИЧЕВАЦ(1944-1947), 1945-1947.

А.1.5.107. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР СЛАТИНА – СЛАТИНА (1950 -1952), 1950-1952.

А.1.5.108. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР СТОГАЗОВАЦ – СТОГАЗОВАЦ (1950-1952), 1950-1952.

А.1.5.109. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ШТИТАРАЦ – ШТИТАРАЦ(1944-1947), 1945-1947.

А.1.5.110. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ШУМАН ТОПЛА – ШУМАН ТОПЛА (1944-1947), 1944-1947.

А.1.5.111. ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР –

ЗАЈЕЧАР (1975-1991), 1980-1991.

УПРАВА И УПРАВНЕ УСТАНОВЕ

А.1.5.112. МЕЋУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА –

ЗАЈЕЧАР (1969-1991), 1969-1991.

А.1.5.113. КУАТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА СРЕЗА ЗАЈЕЧАР – ЗАЈЕЧАР (1945-1967), 1945-1964.