Позив за достављање радова за „Архивско наслеђе“ br.11

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање радова за „Архивско наслеђе“ br.11,

часописа Историјског архива „Тимочка крајина“ у Зајечару

1w

Поштовани,

Историјски архив „Тимочка крајина“ припрема једанаести број часописа  Архивско наслеђе “, часописа који се бави архивистиком и историографијом. Овај стручни часопис има препознатљив концепт приказан у протеклих 10 бројева, са прилозима наших еминентних историографа, историчара, архивиста и других научних радника (чланци, саопштења, и прикази од интреса за архивисте, истраживаче и најширу јавност). Часопис има стандардне рубрике : Из архивских фондова и збирки     (документи, биографије), Из архивске службе (из архивистике, заштита архивске грађе ван архива), Историографија (догађаји и значајне годишњице ,културна историја),  Истраживања,  Сећања,  Приказипромоције – критике (књиге, изложбе), и из Архивске библиотеке, (стара и ретка књига, Летопис), а разматрају стручну проблематику и објављују  нове чињенице. Радови морају да се баве културно-историјском тематиком са подручја Тимочке крајине (било који период нововековне историје до прве половине XX ВЕКА), да унапређују ниво сазнања и шире делокруг интересовања за историјске науке. Надамо се да ћете нам и Ви помоћи у томе. Радове доставити до 1.3.2016. године на доле наведену адресу.

Упутство за предају рукописа:

Часопис Архивско наслеђе објављује текстове на српском уз резиме на енглеском језику.  Сви текстови треба да садрже : наслов, апстракт, кључне речи, резиме и цитирану литературу кроз фусноте.

Рукописи у компјутерском слогу предају се у једном примерку, ћириличним писмом и снимљени у формату MS Word документа (формат A4, маргине – 2cm), у штампаном и електронском облику у фонту Times New Roman, величина фонта 12. Размак између редова је 1, а напомене – фусноте се налазе на крају сваке стране. У фуснотама и резимеима величина слова је 10 уз једноструки проред. Прва страна треба да садржи поред наслова рада и име аутора и институцију у којој ради.

Осим основног текста са напоменама (уређеним према упутству), рад треба да садржи:

Апстракт. Налази се испод наслова рада и не може имати више од 500 словних знакова. Пише се на језику којим је писан основни текст.

Кључне речи. Дају се на српском језику и не може их бити више од 10.

Резиме. Предаје се на српском језику и не може имати више од 1.000 словних знакова.

Прилоге. Доставити у електронској форми ван Word документа у формату tiff, .jpg, – црно беле фотографије предати у резолуцији од најмање од 300 dpi. Свака илустрација мора бити означена бројем, да има легенду и назначено место унутар текста где ће се наћи.

Начин цитирања:Наводи се пуно име и презиме аутора, са размаком између имена и презимена, обичним словима. Поновљено име аутора пише се иницијалима. Први пут цитиран наслов књиге пише се у целини, курзивом. Место и година издања пишу се иза наслова, без запете између. Цитиране странице пишу се на крају без скраћене ознаке за страну. Код узастопног навођења аутора и дела: Исто, Ibid. Напомене се скраћују са нап. Не употребљавају се скраћенице стр. односно p. и pp. Датуми се пишу на следећи начин, нпр. 25. јануар 2016. Бројеви већи од троцифрених треба да буду куцани са тачкама, а не са размацима, нпр. 2.000, 10.000.

Радови не би требало да буду већи од 30.000 карактера (до 16 страна, укључујући фусноте, табеле, резиме и списак литературе). Oсам страна за приказе.

За ставове изнете у радовима одговарају аутори. Радови се не враћају.

Радове достављати на адресу Редакције:

Историјски архив “Тимочка крајина“ Зајечар, Николе Пашића 160, 19000 Зајечар      

e-mail arhivzaj@mts. rs  ili  spsluzba. arhivzaj @mts.rs   

С поштовањем,

                                                                                          Р е д а к ц и ј а