ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ЗА „АРХИВСКО НАСЛЕЂЕ“ БР.17

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ЗА „АРХИВСКО НАСЛЕЂЕ“ БР.17

(За часопис Историјског архива „Тимочка крајина“ у Зајечару)

      Поштовани,

Историјски архив „Тимочка крајина“ припрема 17. број часописа Архивско наслеђе“, часописа који се бави архивистиком и историографијом. Часопис има препознатљив концепт приказан у протеклих 16 бројева, са прилозима еминентних историографа, историчара, архивиста и других научних радника (чланци, саопштења, и прикази од интреса за архивисте, истраживаче и најширу јавност). Часопис има стандардне рубрике: Из архивских фондова и збирки (документи, биографије), Из архивске службе (из архивистике, заштита архивске грађе ван архива), Историографија (догађаји и значајне годишњице ,културна историја),  ИстраживањаСећањаПриказипромоције – критике (књиге, изложбе), и из Архивске библиотеке, (стара и ретка књига, Летопис), а разматрају стручну проблематику и објављују  нове чињенице. Радови морају да се баве културно-историјском тематиком са подручја Тимочке крајине (било који период нововековне историје до прве половине XX века), да унапређују ниво сазнања и шире делокруг интересовања за историјске науке.

Надамо се да ћете нам и Ви помоћи у томе. Радове доставити до 29.02.2024. године на адресу Редакције:  

Историјски архив “Тимочка крајина“ Зајечар, Николе Пашића 160, 19000 Зајечар      

e-mail: spsluzba.arhivzaj@mts.rs; или arhivzaj@mts.rs.  

С поштовањем,

                                                                                                          Р е д а к ц и ј а

Упутство сарадницима:

Poziv i uputstvo

 

Часопис Архивско наслеђе, стручно гласило за архивистику у историографију Историјског архива у Зајечару, објављује радове на српском, уз резиме на енглеском језику. Текстови се достављају на адресу Редакције, до 15. фебруара текуће године (продужено до 29.2.2024), а објављују се у априлу (за Дан Архива) исте године. Радови треба да садрже: наслов, апстракт, кључне речи, резиме и цитирану литературу кроз фусноте.

 

Рукописи се предају у ћириличном писму.

Текст: стил Normal, формат А4, фонт Times New Roman, величина фонтова; наслов 14, поднаслов 12, основни текст 12, фусноте 10, проред Single. Фусноте као део текста у непрекидном низу  од 1 и даље.

Структура рада:

Подаци о аутору/ауторима Име и презиме, занимање, стручно звање или научно звање, адреса или назив и адреса установе у којој ради, електронска адреса, контакт телефон)

Наслов рада (велика слова, величина фонт 14)

Апстракт. (не више од од 500 словних знакова). Пише се на језику којим је писан основни текст.

Кључне речи. (до 10 појмова одвојених запетама);

Текст (обима од 6 до 16 страна). Радови не би требало да буду већи од 30.000 карактера (до 16 страна, укључујући фусноте, табеле, резиме и списак литературе). Одступања су могућа уз сагласност уредника.

Резиме. Предаје се на српском језику (до 500 речи).

Прилози. – илустрације, фотографије (у формату jpg, у резолуцији од најмање 300 пиксела), табеле, графиконе слати одвојено од текста, као посебне датотеке са легендом и означеним местом у тексту.

УПУТСТВО ЗА ЦИТИРАЊЕ

МОНОГРАФИЈА

 • Прво навођење
 1. Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd 1992, 153.

С. Скоко, П. Опачић, Војвода Степа Степановић у ратовима Србије 1876–1918, БИГЗ, Београд 1979, 212.

 • Наредна навођења

Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu, 273–280.

Скоко, Опачић, Војвода Степа Степановић, 250.

ЧЛАНАК У СТРУЧНОМ ЧАСОПИСУ

 • Прво навођење

М. Живковић, Од окупатора до савезника. Прелазак дивизија „Венеција“ и „Тауриненсе“ на страну ЈВуО и НОВЈ после капитулације Италије, Токови историје 1 (2022) 101–109.

 • Наредна навођења

Живковић, Од окупатора до савезника, 115.

ЧЛАНАК У ЗБОРНИКУ РАДОВА

 • Прво навођење

Ј. Живковић, Здравствена улога жена у Великом рату (пример савезничких санитетских мисија), у: Историја медицине, ветерине, фармације и народна здравствена култура, Зборник радова са XI научно–стручног скупа одржаног 31. октобра 2019. у Зајечару, Зајечар 2021, 25.

 • Наредна навођења

Ј. Живковић, Здравствена улога жена, 30.

НЕОБЈАВЉЕНА АРХИВСКА ГРАЂА (навести сигнатуру документа)

ИАЗ–Б2–ЂГ–2.

ОБЈАВЉЕНА АРХИВСКА ГРАЂА

 • Прво навођење

Zabeleška o razgovoru predsednika SFRJ J. B. Tita sa predsednikom SAD Ričardom Niksonom, 1. oktobra 1970, Југославија–Сједињене Америчке Државе: сусрети и разговори највиших званичника Југославије и САД 1955–1980, прир. М. Милошевић, Д. Богетић, Архив Југославије, Београд 2017, 270.

 • Наредна навођења

Zabeleška o razgovoru predsednika SFRJ J. B. Tita sa predsednikom SAD Ričardom Niksonom, 270–272.

НОВИНСКИ ЧЛАНАК

 • Прво навођење

М. Петровић, Пољопривреда, Тимочанин, 27.10.1891.

 • Наредна навођења

Петровић, Пољопривреда.

УСМЕНА КАЗИВАЊА

 • Прво навођење

Ауторизовани текст интервјуа са Урошем Јоцићем, у поседу аутора, август 2021.

 • Наредна навођења

Интервју са У. Јоцићем.

МОНОГРАФИЈА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

 • Прво навођење
 1. Bjelajac, Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom 1918–1991, Udruženje za društvenu istoriju, Beograd 1999, 41. https://gira1804.github.io/istorija/jugoslavija.html (pristupljeno 23.1.2024)
 • Наредна навођења

Bjelajac, Jugoslovensko iskustvo, 77.

ЧЛАНАК У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

 • Прво навођење

М. Obradović, Barbarians or Not: Epirus and Epirotes in Strabo’s Geography, Belgrade Historical Review I (2010) 37. http://147.91.75.9/manage/shares/BIG/BIG_01_2010.pdf (pristupljeno 23.1.2024)

 • Наредна навођења

М. Obradović, Barbarians or Not, 40.

ИЗВОР У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

 • Прво навођење

Писмо Александра Карађорђевића Живојину Мишићу од 27.1.1917, https://velikirat.nb.rs/items/show/3118 (приступљено 23.1.2024)

 • Наредна навођења

Писмо Александра Карађорђевића Живојину Мишићу.

Истоза узастопно навођење исте библиографске јединице

 • Прво навођење
 1. Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd 1992, 153.
 • Наредна фуснота по реду

Исто, 199.

нав. дело (наведено дело) – за навођење само једне библиографске јединице једног аутора

 • Прво навођење

С. Скоко, П. Опачић, Војвода Степа Степановић у ратовима Србије 1876–1918, БИГЗ, Београд 1979, 212.

 • Наредна навођења

С. Скоко, П. Опачић, нав. дело, 240.