ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА за „АРХИВСКО НАСЛЕЂЕ“ бр. 12, часопис Историјског архива у Зајечару

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА за „АРХИВСКО НАСЛЕЂЕ“ бр. 12, часопис Историјског архива у Зајечару

IAZ

Поштовани,

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ припрема дванаести број часописа Архивско наслеђе“, часописа који се бави архивистиком и историографијом. Позивамо Вас да доставите своје радове на адресу редакције за неку од стандардних рубрика : Из архивских фондова и збирки (архивска грађа, извори, приватне збирке-биографије), Из архивске службе (из архивистике, заштита архивске грађе ван архива), Историографија (догађаји и значајне годишњице,културна историја),  Истраживања,  Сећања,  Приказипромоције – критике (књиге, изложбе…), и из Архивске библиотеке, које разматрају стручну проблематику и потврђују веродостојност неких историјских чињеница. Радови морају да се баве културно-историјском тематиком везаном за територију Тимочке крајине, било који период од праисторије до XX ВЕКА, да имају одређени ниво квалитета, да унапређују ниво сазнања и шире делокруг интересовања. Надамо се да ћете нам и Ви помоћи у томе. Радове доставити редакцији до 1.3.2017. године на адресу:  Историјски архив “Тимочка крајина“ Зајечар, Николе Пашића 160, 19000 Зајечар, или на e-mail arhivzaj@mts. rs  ili  spsluzba.arhivzaj@mts.rs 

Упутство за предају рукописа:

Часопис Архивско наслеђе објављује текстове на српском језику уз резиме на енглеском језику.  Сви текстови треба да садрже апстракт, кључне речи и резиме. Радови не би требало да буду већи од  16 страна (укључујући илустрације, фусноте, табеле, резиме и списак литературе), а за приказе до осам страна. Сви текстови (чланци, прикази, грађа), морају бити куцани на компјутеру, ћириличним писмом и снимљени у формату MS Word документа (а фотоси посебно скенирани у ЈПГ формату, без убацивања у текст). Обавезно је коришћење фонта Times New Roman, величина слова 12, проред 1 (формат А4, маргине – 2cm). У фуснотама величина слова је 10 уз једноструки проред. Прва страна треба да садржи поред наслова рада и име аутора и институцију у којој ради.

Радови се достављају на адресу редакције као e-mail прилог (Attachment), или на компакт диску (CD) уз један примерак текста одштампаног на папиру.

Илустрације које се прилажу уз рад морају бити црно-беле, адекватно скениране у резолуцији од 300 dpi. Свака илустрација мора бити означена бројем, да има легенду и назначено место унутар текста где ће се наћи. Рецензије су анонимне. За ставове изнете у радовима одговарају аутори. Примљени радови се не враћају.  За додатне информације обратити се на телефон Историјског архива у Зајечару  019/420-285.

Р е д а к ц и ј а