„АРХИВСКО НАСЛЕЂЕ“ БР. 13 – 14 ПРОМОВИСАНО У ЗАЈЕЧАРСКОМ АРХИВУ

Зајечар, 03. 10. 2019. године – У галерији Историјског архива „Тимочка крајина“ у Зајечару представљен је двоброј (13-14)  часописа за архивистику и историографију „Архивско наслеђе“.

Пре почетка промоције часописа одржан је минут ћутања за преминулог колегу,  Зорана Јанковића,  радника Архива, а затим је Велибор Тодоров, директор одржао пригодан говор.

Овај догађај су својим присуством увеличалe многобројне личности из културног и јавног живота града Зајечара и околине, али и аутори радова који су нашли своје место у овом часопису. 

Аутори радова су: историчари, архивисти, библиотекари, етнолози и антрополози, географи, научни радници, професори, публицисте, самостални истраживачи…


 „Архивско наслеђе“ у овом двоброју (13-14) наставља уобичајену праксу објављивања грађе и резултата стручног и научно–истраживачког рада, као и њихових извора, чиме доприноси лакшем проучавању прошлости Тимочке крајине и  Републике Србије, а све у циљу очувања културног наслеђа.

 Нa промоцији часoписа „Архивско наслеђе“ бр.13-14 говорили су чланови редакције из Архива: Велибор Тодоров, главни уредник, и Агим Ј. Јанузи,  технички уредник  архивског гласила зајечарског Архива. Одабране цитате из текстова читала је Драгана Народовић, а за видео презентацију садржаја часописа био је задужен Никола Милутиновић. 

    

                                                                                                              

Архивско наслеђе“, бр. 13 – 14

 САДРЖАЈ / Contents

 

УВОДНА РЕЧ / Keynote                                                                                                                                                                                                                    

ИСТОРИОГРАФИЈА / The Historiography

 

Слободан Лазаревић, публициста, Београд

КНЕЗ МИЉКО ПЕТРОВИЋ ПО ПРОТОКОЛУ МАГИСТРАТА НАХИЈЕ

ПОРЕЧКЕ И ЊЕГОВОМ УБИСТВУ У РУСКО-ТУРСКОМ РАТУ

  1. 18 ГОДИНЕ

Slobodan Lаzаrević, publicist, Belgrade

PRINCE MILJKO PETROVIC BY THE PROTOCOL OF PORECH NAHIA MAGISTRATE AND HIS DEATH IN THE RUSSIAN-TURKISH WAR IN 1829

 

Ранко Јаковљевић, самостални истраживач,

Републички геодетски завод, Неготин

КАСТЕЛ ЕЛИЗАБЕТА – ШИСТАБ НА ДУНАВУ                                                      

Ranko Jakovljević, a independent researcher,

Republic Geodetic Authority, Negotin

KASTEL ELIZABETH – SHISTAB ON THE DANUBE

 

Јелица Илић, историчар, виши кустос, Народни музеј, Зајечар

ПОП ЛУКА ЂУРОВИЋ – ЦРНОГОРАЦ,

ЈЕДАН ОД ВОЂА ТИМОЧКЕ БУНЕ                                                                           

Jelica Ilić, a historian, senior curator, The National Museum, Zaječar

PRIEST LUKA DJUROVIC – MONTENEGRIN, 

ONE OF THE LEADERS IN TIMOK REBELLION 

 

Миљан Ћирић, виши архивист,

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

РАД ЗАЈЕЧАРСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

КРОЗ ПИСАЊЕ „ТИМОЧАНИНА“ 1889–1892.                                                        

Miljan Ćirić, a senior archivist,

The Historical Archive„Тimočka krajina“ Zaječar

WORK OF THE GYMNASIUM IN ZAJECAR

THROUGH ТHE WRITING OF „TIMOCHANIN“ 1889 –1892.

 

Никола Милутиновић, историчар, Зајечар

СЕЋАЊЕ НА БОРЦЕ ТИМОЧКИХ ДИВИЗИЈА У ВЕЛИКОМ РАТУ

(Поводом јубилеја стогодишњице од завршетка Првог светског рата)                          

Nikola Milutinović, a historian, Zaječar

MEMORY OF THE TIMOК DIVISION SOLDIERS IN THE GREAT WAR

(On the occasion of  the anniversary of the centenary since the end of the First World War)

 

ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ / From the archival records

 

Др Петар Пауновић, учитељ здравља, Рајачка школа здравља, Рајац

БРАК И БРАЧНИ ОДНОСИ НА ПОДРУЧЈУ НЕГОТИНСКЕ ЕПАРХИЈЕ

ПОСЛЕ СРПСКО-ТУРСКИХ РАТОВА 1876–1878. ГОДИНЕ

(Прилог за историју брака на подручју Неготинске крајине)                                             

Dr Petar Paunović, а health teacher, The school of health in Rajac, Rajac

MARRIAGE AND MARITAL RELATIONS ON THE FIELD  IN NEGOTIN

EPARCHY AFTER THE SERBIAN-TURKISH WAR 1876-1878 YEAR

(Attachment to the history of marriage in the Negotin region)

 

Агим Ј. Јанузи, архивски саветник,

Историјски архив „Тимочка крајина“, Зајечар

СТЈЕПАН РАДИЋ И СРПСКИ ЧЕТНИЦИ 1904. ГОДИНЕ

У ЛИЧНОМ ФОНДУ НИКОЛЕ ЦОЛОВИЋА                                                               

Аgim Ј. Јanuzi, archival advisor,

The Historical Archive„Тimočka krajina“Zaječar

STJEPAN RADIC AND SERBIAN CHETNIKS IN 1904  

IN PERSONAL FUND OF NIKOLA COLOVIC              

 

Наташа Раденковић, архивист, Историјски архив Ниш

СЕОСКИ ПУТНИ ОДБОР СРЕЗА СВРЉИШКОГ,

МОРАВСКЕ БАНОВИНЕ – СВРЉИГ 1930–1942. ГОД.                                         

Nataša Radenković, archivist, Historical archive Niš

THE COUNTRYSIDE ROAD COMMITTEE OF DISTRICT OF SVRLJIG,

MORAVSKA BANOVINA – SVRLJIG 1930−1942 YEARS

 

Љубомир Павле Љубиновић, друштвено политички радник

приредили Стојан Тодоровић, новинар и Агим Ј. Јанузи, архивски саветник

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

МИЛАН МИЉКОВИЋ, ПРИВРЕДНИК И ОПШТИНАР                                           

Ljubomir Pavle Ljubinovic, a social political worker

еdited by Stojan Todorovic, a journalist and Agim J.Januzi, archival advisor,

The Historical Archive„Тimočka krajina“Zaječar

MILAN MILJKOVIC, ECONOMYST AND MUNICIPALITY WORKER

 

ИСТРАЖИВАЊА / The Researches

 

Душко Топаловић, историчар, Универзитет Содерторн, Стокхолм, Шведска

СРБИЈА У ШВЕДСКОЈ ШТАМПИ У ПЕРИОДУ ОД КРАЈА ПРВОГ

ДО КРАЈА ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА                                                                  

Duško Topalović, a historian, Södertörn University Stockholm, Sweden

SERBIA IN THE SWEDISH PRESS FROM THE END OF THE FIRST SERBIAN UPRISING TO THE END OF THE SECOND SERBIAN UPRISING

 

Сузана Томић, професор историје,  Гимназија, Зајечар

РАЗВОЈ ЗАЈЕЧАРСКОГ СУДСТВА У ПЕРИОДУ КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ       

Suzana Tomić, a history teacher, Gymnasium, Zaječar

THE DEVELOPMENT OF THE COURT IN ZAJECAR IN THE PERIOD OF THE PRINCIPALITY OF SERBIA

 

Проф. др Бранко Надовеза, научни саветник,

Институт за новију историју Србије, Београд

Мр Небојша Ђокић, Српски научни центар, Београд

УТИЦАЈ РАТНИХ ОПЕРАЦИЈА НА ТИМОЧКОМ ОПЕРАЦИЈСКОМ

ПРАВЦУ НА ОДНОС СНАГА НА ГЛАВНОМ МОРАВСКОМ

ОПЕРАЦИЈСКОМ ПРАВЦУ У РАТУ 1876. ГОДИНЕ                                               

PhD  Branko Nadoveza, science advisor,

Institute for Recent History of Serbia, Belgrade

MA Nebojša Đokić, Serbian Scientific Center, Belgrade

THE IMPACT OF THE WAR OPERATIONS ON THE TIMOC OPERATIVE

DIRECTION ON POWER RELATIONS ON THE MAIN MORAVIA OPERATIVE DIRECTION IN THE WAR IN 1876.

 

Др Миодраг Велојић, географ, Зајечар

РАЗВОЈ ПИСМЕНОСТИ У НАСЕЉУ БАЛТА БЕРИЛОВАЦ                                

Dr Miodrag Velojić, а geographer, Zaječar

THE DEVELOPMENT OF LITERACY IN THE SETTLEMENT

OF BALTA BERILOVAC

 

Срђан  М. Томић,  земљоделац и публициста, Зајечар / Велики Извор

НИГДЕ СЛОГЕ КАО КОД ЈЕДИНСТВА                                                                      

Srdjan М. Тomić, fаrmer and publicist, Zaječar / Veliki Izvor

THERE IS NO SUCH HARMONY AS IN „UNITY“

 

Драгослав Првуловић, учитељ

приредио др Дејан Крстић, етнолог и антрополог, Народни музеј, Зајечар

ХРОНИКА СЕЛА ДЕЈАНОВАЦ                                                                                     

Dragoslav Prvulović, a teacher

edited by dr Dejan Krstić, a etnologist and antropologist,

The National Museum, Zaječar

THE CHRONICLE OF THE VILLAGE  DEJANOVAC

 

ПРИКАЗИ / The Reviews

 

Др Љубиша Рајковић Кожељац, књижевник, Зајечар

ЗНАЧАЈНО МЕМОАРСКО ДЕЛО – КЊИГА ЗА ПОТОМСТВО

(Никола Цоловић: „Са бојних поља 1912–1918“)                                                

Dr Ljubiša Rajković Koželjac, a writer, Zaječar

THE SIGNIFICANT MEMOIR WORK – A BOOK FOR POSTERITY

(Nikola Colović: „ From battlefields 1912–1918“)

 

МА Драгана Народовић, географ, Зајечар

Милица Ранђеловић, дипл. правник, Зајечар

РЕТРОСПЕКТИВА СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ О НИКОЛИ ПАШИЋУ            

МА Dragana Narodović, а geographer, Zaječar 

Milica Randjelović, a law graduate, Zaječar

THE RETROSPECTIVE OF  PERMANENT STATEMENTS ABOUT NIKOLA PASIC

 

СЕЋАЊА / The Memories

 

Живомир Тасић, професор, Бољевац

OТВАРАЊЕ РУДНИКА РТАЊ“                                                                      

Živomir Tasić, profesor, Boljevac

OPENING OF THE MINE „RTANJ “

 

ИЗ  АРХИВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ / From the Archival Library

 

Иван Потић, виши библиотекар,

Историјски архив „ Тимочка крајина”, Зајечар

ИЗ БЕСЕДЕ СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ПРИЛИКОМ ОТКРИВАЊА

СПОМЕНИКА КНЕЗУ МИХАИЛУ, 6.12.1882. ГОДИНЕ                                           

Ivan Potić, a senior graduate librarian,

The Historical Archive „Timočka krajina“, Zaječar

FROM THE SPEECH OF STOJAN NOVAKOVIC  DURING THE OPENING OF  MONUMENT FOR KNEZ MIHAILO, ON  6.12.1882. 

 

ПРЕГЛЕД КУЛТУРНИХ ДЕШАВАЊА У ЗАЈЕЧАРУ 2017. И 2018. ГОДИНЕ   

THE REVIEW  OF CULTURAL EVENTS IN ZAJECAR IN 2017 AND 2018 

 

Владимир Станковић (1932–2019) IN MEMORIAM                                                          

 

УПУТСТВО САРАДНИЦИМАInstructions to cooperatives                                                            

 

„Архивско наслеђе“ ће и убудуће сарађивати са истраживачима, који желе да објављују резултате свога рада у овом стручном часопису и јавности презензују историјске документе или фотографије, и обелодане успомене из прошлости. Истовремено ће, „Архивско наслеђе“ указивати на грађанску дужност заштите архивског материјала и значај чувања архивске грађе, али и позивати појединце и институције, да предају архивска документа Историјском архиву „Тимочка крајина“ у  Зајечару.

                                                                                                                               A.J