У ГАЛЕРИЈИ АРХИВА ПРЕДСТАВЉЕН 16. БРОЈ ЧАСОПИСА „АРХИВСКО НАСЛЕЂЕ“

Зајечар, 13. април 2023. године – Последњег дана програма приређеног поводом обележавања 75–годишњице рада Архива, у Галерији установе је представљен 16. број часописа за архивистику и историографију „Архивско наслеђе“. Нови број часописа, који установа издаје од 2004. године, јавности су презентовали Агим Јанузи, архивски саветник и оперативни и технички уредник часописа, и Драгана Симоновић, архивисткиња, која је публици представила појединости из сваког од објављених радова.

 

Аутори чланака представљених у часопису су историчари, архивисти, библиотекари, географи, књижевници и публицисти, уз неколико талентованих ученика зајечарске Гимназије.

Представљањем новог броја „Архивског наслеђа“ окончан је богат четвородневни програм који је Архив приредио поводом 75–годишњице свог рада.

                                                                

ИСТОРИОГРАФИЈА / The Historiography

 

Мр Небојша Ђокић

Српски научни центар, Београд

Др Бранко Надовеза

Институт за новију историју, Београд

ВОЈНИ ИСТОРИЧАР И РАТНА ВЕШТИНА

У XIX И ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА                                                                         

Mr Nebojša Djokić

Serbian Scientific Center, Belgrade

Dr Branko Nadoveza

Institution of new history of Serbia, Belgrade

MILITARY HISTORIAN AND THE ART OF WAR

IN THE XIX AND FIRST HALF OF THE XX CENTURY

 

Ранко Јаковљевић, самостални истраживач,

Републички геодетски завод, Неготин

БЕЛЕ ЛАЂЕ КЛАДОВСКЕ – бродски путнички саобраћај

између Београда и Кладова у 19. и 20. веку                                                                     

Ranko Jakovljević, independent researcher,

Republic geodetic authority, Negotin

THE WHITE SHIPS OF KLADOVО – Ship passenger traffic between

Belgrade and Kladovo in the 19th and 20th centuries

 

Александра Гргов, кустос историчар

Народни музеј Лесковац

ЖИВЕТИ НА СЕЛУ У ДОБА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ                              

Aleksandra Grgov, the curator historian,

National Museum, Leskovac

LIVING ON THE COUNTRYSIDE DURING THE KINGDOM  OF YUGOSLAVIA

 

Владана Стојадиновић, дипломирани библиотекар саветник

Народна библиотека „Његош“, Књажевац

160 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ЧИТАЛИШТА У КЊАЖЕВЦУ (1860–2020)

(историјски развој јавне библиотеке у Књажевцу)                                                          

Vladana Stojadinović, graduate counselor librarian

Public Library„Nјegoš“, Knjaževac

THE 160 YEARS SINCE THE FOUNDATION

OF THE READING CENTER IN KNJAŽEVAC (1860–2020)

(historical development of the public library in Knjaževac)

 

Јелица Илић, историчар, виши кустос

Народни музеј, Зајечар

ЗАПАМЋЕНА ДЕЛА-ЗАБОРАВЉЕН ЧОВЕК

Милан Цветинчанин, професор и директор Гимназије у Зајечару                                

Jelica Ilić, historian, senior custodian,

National Museum, Zaječar

REMEMBERED DEEDSTHE FORGOTTEN MAN

Milan Cvetinčanin, professor and director of the Gymnasium in Zaječar

 

ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ / From the archival records

ИСТРАЖИВАЊА / The Researches

 

Др Миодраг Велојић, географ, Зајечар

РАЗВОЈ ПИСМЕНОСТИ У НАСЕЉУ РАВНО БУЧЈЕ                                        

Dr Miodrag Velojić, geographist , Zaječar

DEVELOPMENT OF LITERACY IN RAVNO BUČJE

 

Радиша Драгичевић, књижевник и публициста, Бор

ДИНА МИЛИЈИЋ, ПАШИЋЕВ САБОРАЦ                                                                   

Radiša Dragičević, writer and publicist, Bor

DINA MILIJIĆ, PAŠIĆ‘S COMPANION

 

Агим Ј. Јанузи, архивски саветник

Никола Милутиновић, архивист

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

ЂОРЂЕ ГЕНЧИЋ – ИМОВИНА У ВЕЛИКОМ ИЗВОРУ                                                 

Agim J. Januzi, the archive counselor,

Nikola Milutinović, archivist

The Historical Archive „Timočka krajina“ Zajecar

DJORDJE GENČIĆTHE PROPERTY IN VELIKI IZVOR

 

Срђан М. Томић, земљоделац и публициста, Зајечар/Велики Извор

„ГАРАВЧИЋИ“, У ЉУБАВИ ШИНА И ФУДБАЛА                                                     

Фудбалски клуб „Железничар“ Зајечар (1932-1944)                                                      

Srdjan M. Tomić, farmer and publicist, Zaječar /Veliki Izvor

„GARAVČIĆI“, IN THE LOVE OF RAILS AND THE FOOTBALL

The Football club „Železničar“ Zaječar (1932-1944)

 

Ранко Јаковљевић, самостални истраживач

Републички геодетски завод, Неготин

СЛИКЕ КОЈЕ НЕ ТАМНЕ:

МОТИВИ ЂЕРДАПА 1964-1972                                                                                           

Ranko Jakovljević, independent researcher,

Republic geodetic authority, Negotin

THE PICTURES THAT DO NOT DARK:

THE MOTIVES OF DJERDAP 1964-1972.

 

Ирена Јовић Станојевић, предузетница

Књижара „ Калиграф“ Зајечар

Агим Ј. Јанузи, архивски саветник

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

ЗАЈЕЧАРСКА ХРОНИКА / Из прошлости града Зајечара                                      

Irena Jović Stanojević, the entrepreneur

Bookstore „Kaligraf“ Zaječar

Agim J. Januzi, the archive counselor,

The Historical Archive „Timočka krajina“ Zaječar

THE CHRONICLE OF ZAJEČAR / From the past of Zaječar city

 

Наталија Танић,  матурант

Гимназија Зајечар / генерација 2018/2022.

СТЕВАН МАЧАЈ О ЦРНОРЕЧКОМ ОКРУГУ                                                  

Natalija Tanićhigh school graduate

Gymnasium Zaječar / generation 2018/2022.

STEVAN MAČAJ ABOUT THE BLACK RIVER DISTRICT

 

Милица Јовановић, Наталија Танић, матуранти

Гимназијa Зајечар / генерација 2018/2022.

У „СРПСКОМ СИБИРУ“                                                                                                        

Milica Jovanović, Natalija Tanić, high school graduates

Gymnasium Zaječar / generation 2018/2022.

IN „SERBIAN SIBERIA“

 

Петра Нинић, ученица IV разреда

Гимназија Зајечар

РУДНИК „РТАЊ“ И ПОРОДИЦА МИНХ                                                                  

Petra Ninić, 4th grade student

The Gymnasium Zaječar

 „RTANJ“ MINE AND THE MINH FAMILY

 

ИЗ АРХИВСКЕ СЛУЖБЕ / From the Archival service

 

Миљан Ћирић, виши архивист

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

ИСТОРИЈСКА БЕЛЕШКА И ЊЕН ЗНАЧАЈ

У ПОСТУПКУ СРЕЂИВАЊА И ОБРАДЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ                          

Miljan Ćirić, senior archivist

The Historical Archive „Timočka krajina“Zaječar

THE HISTORICAL NOTE AND ITS SIGNIFICANCE IN THE PROCEDURE

OF ARRANGEMENT AND PROCESSING OF ARCHIVE MATERIALS

 

Др Јасмина Живковић, архивски саветник

Историјски архив Пожаревац

О ДОСТУПНОСТИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ – ИЗ УГЛА АРХИВИСТЕ                    

Dr Jasmina Živković, the archive counselor

The Historical Archive Požarevac

ON THE AVAILABILITY OF ARCHIVE MATERIALS– FROM THE

POINT OF VIEW OF THE ARCHIVIST

 

Агим. Ј. Јанузи, архивски саветник

Милица Ранђеловић, архивист

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

АРХИВСКА КЊИГА – ЕВИДЕНЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА, БЕЗ КОЈЕ СЕ НЕ МОЖЕ                          

Agim J. Januzi, the archive counselor

Milica Ranđelović, archivist

The Historical Archive „Timočka krajina“Zaječar

THE ARCHIVE BOOK – A RECORD OF ARCHIVES MATERIALS AND

DOCUMENTARY MATERIALS, WHICH CANNOT BE DONE WITHOUT

 

Драгана Симоновић, архивист

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

ДИГИТАЛИЗАЦИЈАНАША СТВАРНОСТ                                                               

Dragana Simonović, archivist

The Historical Archive „Timočka krajina“Zaječar

DIGITALIZATION – OUR REALITY

 

ИЗ  АРХИВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ / From the Archival Library

 

Иван Потић, виши дипломирани библиотекар,

Историјски архив „ Тимочка крајина”, Зајечар

МИЛАН СТОЈАДИНОВИЋ О АЦИ СТАНОЈЕВИЋУ

НАКОН ПАШИЋЕВЕ СМРТИ                                                                                                 

Ivan Potić, senior certified librarian,

Historical archive „Timočka Krajina“, Zaječar

MILAN STOJADINOVIĆ ABOUT ACA STANOJEVIĆ

AFTER PAŠIĆ’S DEATH

 

Иван Потић, виши дипломирани библиотекар,

Историјски архив „Тимочка крајина”, Зајечар

КУЛТУРНА ХРОНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020/21. ГОДИНУ                 

Ivan Potić, senior certified librarian,

Historical archive „Timočka krajina“, Zaječar

THE CULTURAL CHRONICLE OF THE CITY OF ZAJEČAR FOR 2020/21