„АРХИВСКО НАСЛЕЂЕ“ БР. 12 ПРОМОВИСАНО У ЗАЈЕЧАРСКОМ АРХИВУ

Зајечар, 04. 10. 2018. године

Поводом трећег фестивала хришћанске културе, у галерији Историјског архива „Тимочка крајина“ у Зајечару, представљен је дванаести број  часописа за архивистику и историографију „Архивско наслеђе“.

Овај догађај својим присуством увеличали су представници Православне Цркве – Епархије Тимочке, многобројне културне и јавне личности града Зајечара, али и аутори радова који су нашли своје место у овом часопису.

Na промоцији часписа „ Архивско наслеђе“ бр.12 говорили су чланови редакције из Архива: Велибор Тодоров, главни и одговорни уредник, Иван Потић, виши библиотекар и Агим Ј. Јанузи, виши архивист, оперативни и технички уредник овог архивског гласила. Одабране цитате из текстова читала је Драгана Народовић, а за видео презентацију садржаја часописа био је задужен Никола Милутиновић.

 

A.J

Архивско наслеђе“, бр. 12 –  САДРЖАЈ

УВОДНА РЕЧ / Keynote

ЗНАЧАЈНЕ  ГОДИШЊИЦЕ / Significant anniversaries

 

Зоран Јанковић, Историјски архив „ Тимочка крајина”, Зајечар

180 ГОДИНА ГИМНАЗИЈЕ У ЗАЈЕЧАРУ 1836/37 – 2016/17.                             

Zoran Janković, The Historical Archive „Timočka krajina“, Zaječar

180 YEARS OF THE GYMNASIUM IN ZAJEČAR 1836/37 – 2016/17.

 

Иван Потић, виши библиотекар,

Историјски архив „ Тимочка крајина”, Зајечар

ОСВРТ НА ЛИК И ДЕЛО ПРВОГ ДИРЕКТОРА

ЗАЕЧАРСКЕ ГИМНАЗИЈЕ СТОЈАНА БОШКОВИЋА                                         

(Поводом јубилеја зајечарске Гимназије)

Ivan Potić, a senior graduate librarian,

The Historical Archive „Timočka krajina“, Zaječar

REVIEW OF THE CHARACTER AND WORK STOJAN BOŠKOVIĆ,

THE FIRST DIRECTOR ON THE GYMNASIUM IN ZAJEČAR

(On the occasion of the jubilee the Gymnasium in Zaječar)

 

ИСТОРИОГРАФИЈА / The Historiography

ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ / From the archival records

 

Др Петар Пауновић, учитељ здравља, Рајачка школа здравља, Рајац

НAРОДНИ ПРОСВЕТИТЕЉ ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ                                       

Dr Petar Paunović, а health teacher, The school of health in Rajac, Rajac

THE FOLK ENLIGHTENER DOSITEJ NOVAKOVIĆ

 

Јелица Илић, историчар, виши кустос, Народни музеј, Зајечар

ЧЕТВОРИЦА ШКОЛСКИХ ДРУГОВА                                                           

– Академици Сима Лозанић и Петар Ј. Живковић,

председници влада Никола Пашић и Петар Велимировић 

Jelica Ilić, a historian, senior curator, The National Museum, Zaječar

FOUR THE  SCHOOL FRIENDS

– Academicians Sima Lozanić and Petar J. Živković,

the presidents of the governments Nikola Pasić and Petar Velimirović

 

Агим Ј. Јанузи, виши архивист,

Историјски архив „Тимочка крајина“, Зајечар

ИЛИЈА ГАРАШАНИН  О  ГУРГУСОВАЧКОЈ  АРХИВИ 

  1. ГОДИНЕ

Аgim Ј. Januzi, a senior archivist,

The Historical Archive „Timočka krajina“, Zaječar

ILIJA GARAŠANIN  ABOUT A GURGUSOVAC ARCHIVE

IN 1858 YEAR

 

Сузана Томић, професор историје,  Гимназија, Зајечар

ПОЧЕЦИ ПРАВОЗАСТУПНИШТВА

ИЛИ АДОКАТУРЕ У ЗАЈЕЧАРУ                                                                                 

Suzana Tomić, a history teacher, Gymnasium, Zaječar

THE BEGINNINGS OF LAWYERSHIP

OR ADVOKATURE IN ZAJEČAR

 

MA Драгана Петковић, професор историје,  Бор/Жагубица

ПРВА ВЛАДА НИКОЛЕ ПАШИЋА                                                                            

Dragana Petković, a history teacher, Bor /Zagubica

THE FIRST GOVERNMENT OF NIKOLA PAŠIĆ

 

Срђан  М. Томић,  земљоделац и публициста, Зајечар/Велики Извор

ЗАЈЕЧАРСКИ СОКО 1918 1941. ГОДИНЕ                                                            

Srdjan М. Тomić, fаrmer and publicist, Zaječar / Veliki Izvor

ZAJECAR’S  FALKON 1918-1941.YEAR

 

ИСТРАЖИВАЊА / The Researches

 

Проф. др Миодраг Перић, историчар, Београд

Проф. др Бранко Надовеза, научни саветник,

Институт за новију историју Србије, Београд

ВЛАСИ СЕВЕРОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ У САСТАВУ СРБИЈЕ

ОД ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА (1815)

ДО КРАЈА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА (1918)                                                          

Prof. dr Miodrag Perić, a historian, Belgrade

Prof. dr Branko Nadoveza, a science advisor,

Institute of newer history of Serbia, Belgrade

VLACHS OF NORTH-EAST SERBIA WITHIN THE SERBIAN

OF SECOND SERBIAN UPRISING (1815)

UNTIL THE END OF THE FIRST WORLD WAR (1918)

 

Милица Мишић, студент права, Вражогрнац

ВРАЖОГРНАЦ КРАЈЕМ XIX  И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА                                       

Milica Mišić, student of  law, Vražogrnac

VRAZOGRNAC AT THE END OF THE 19th AND AT THE BEGINNING

OF THE 20th CENTURY

 

Др Миодраг Велојић, географ, Зајечар

Prim.dr sci. dr med. Олица Радовановић, Завод за јавно здравље „Тимок“, Зајечар

РАЗВОЈ ПИСМЕНОСТИ У НАСЕЉУ СТАЊИНАЦ                                              

Dr Miodrag Velojić, а geographer, Zaječar

Prim. dr sci. dr med. Olica Radovanović, The Public Health institute „Timok“, Zaječar

THE LITERACY DEVELOPMENT IN THE SETTLEMENT STANJINAC

 

Ранко Јаковљевић, самостални истраживач, Кладово

МАКЕДОНЦИ   У   КЛАДОВУ                                                                                          

Ranko Jakovljević, а independent researcher, Kladovo

THE MACEDONIANS IN KLADOVO

 

Драгослав Првуловић, учитељ

приредио др Дејан Крстић, етнолог и антрополог,

Народни музеј, Зајечар

ХРОНИКА СЕЛА ДРВНИК                                                                                           

Dragoslav Prvulović, a teacher

edited by dr Dejan Krstić, a etnologist and antropologist,

The National Museum, Zaječar

THE HRONICLE OF VILLAGE  DRVNIK

 

ПРИКАЗИ / The Reviews

 

Др Љубиша Рајковић Кожељац, књижевник, Зајечар

ДРАГОЦЕН МЕМОАРСКИ СПИС                                                                              

(Петар Живковић: „Сећања /1903-1946/)“

Dr Ljubiša Rajković Koželjac, a writer, Zaječar

A VALUABLE MEMOIR WRITING

(Petar Živković: „Memories / 1903-1946 /)“

 

ИЗ  АРХИВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ / From the Archival Library

 

Виолета Станковић Анђелковић, виши библиотекар,

Матична библиотека „Светозар Марковић“, Зајечар

БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА

„ТИМОЧКА КРАЈИНА“  1956‒2016.                                                                         

Violeta Stanković Andjelković, a senior graduate librarian

Central library „Svetozar Marković“, Zajecar

THE BIBLIOGRAPHY OF EDITIONS THE HISTORICAL ARCHIVE

„TIMOČKA KRAJINA“ ZAJEČAR 1956-2016.

 

Иван Потић, виши библиотекар,

Историјски архив „ Тимочка крајина”, Зајечар

ПРЕГЛЕД КУЛТУРНИХ ДЕШАВАЊА У ЗАЈЕЧАРУ 2016. ГОД.                       

 /и допуне за 2014. И 2015. годину/

Ivan Potić, a senior graduate librarian,

The Historical Archive „Timočka krajina“, Zaječar

THE REVIEW  OF CULTURAL EVENTS IN ZAJEČAR IN 2016 YEAR

/ and amendments for 2014 and 2015 /

 

СЕЋАЊА / The Memories

 

Миљан Ћирић, виши архивист,

Историјски архив „Тимочка крајина“, Зајечар

АКАДЕМИК ДР ВЛАДИМИР СТОЈАНЧЕВИЋ (1923 – 2017) in memoriam  

Miljan Ćirić, a senior archivist,

The Historical Archive „Timočka krajina“, Zaječar

THE ACADEMICIAN DR VLADIMIR STOJANČEVIĆ (1923 – 2017) in memoriam

 

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА /  Instructions to cooperatives